STUDIA NA KIERUNKU “ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO” – PODSTAWOWE INFORMACJE

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oferuje na kierunku studiów “Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego” o profilu ogólnoakademickim:

 • trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia,

prowadzące do uzyskania odpowiednio tytułu: licencjata.

Poniższe zagadnienia powinny przybliżyć Państwu informacje na temat naszej oferty dydaktycznej i pomóc odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z prezentowanymi kierunkami studiów.

 

Czego dotyczy kierunek studiów “ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”?

Celem studiów jest kształcenie przyszłych administratywistów, którzy specjalizować się będą w realizacji zadań związanych z szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa narodowego. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizowane zwiększanie polskiego potencjału obronnego oraz liczebności Sił Zbrojnych RP konieczne jest  tworzenie wyspecjalizowanych kadr dla administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej. Nie bez znaczenia dla aktualności nowo utworzonego kierunku jest toczący się za wschodnią granicą Polski konflikt zbrojny. Podkreślić trzeba również, że dotychczas w ofercie polskich uczelni wskazany kierunek nie był realizowany. Tym samym umiejętności jakie pozyska absolwent będą unikalne na rynku pracy. Głównymi obszarami w których realizowane będzie kształcenie studentów są problematyka zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji, bezpieczeństwo informacyjne, administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych i administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa, w tym zwłaszcza Siłami Zbrojnymi RP.

 

Studia I stopnia – licencjackie

Kształcenie na studiach I stopnia odbywa się w ramach czterech specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej;
 • bezpieczeństwo informacyjne w administracji;
 • administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych;
 • administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Specjalność „zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: charakterystyki i przebiegu sytuacji kryzysowej, istoty radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zasad zarządzania w sytuacjach kryzysowych i fazy zarządzania kryzysowego. Posiada wiedzę dotyczącą gromadzenia i przetwarzania informacji zarządzania kryzysowego, przygotowania administracji publicznej do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z planowaniem wykorzystania SZ RP, zagrożeń naturalnych, terrorystycznych i wywołanych przez technikę, a także ogólnokrajowych i resortowych systemów reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz wiedzę o strukturze i zadaniach poszczególnych służb.

Specjalność „bezpieczeństwo informacyjne w administracji”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego, cyberprzestrzeni, procesów decyzyjnych i ochrony informacji niejawnych, organów ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Posiada wiedzę z zagadnień związanych ze specyfiką działalności gospodarczej w środowisku cyfrowym i ogólnej analizy ryzyka.

Specjalność „administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu: współczesnych konfliktów międzynarodowych, teorii bezpieczeństwa międzynarodowego, udziału Polski w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych systemów bezpieczeństwa, w tym: ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Rozumie bezpieczeństwo narodowego oraz sposoby jego definiowania i określa jego kryteria. Zna istotę procesów polityczno- społecznych, gospodarczych i wojskowych na szczeblu ponadpaństwowym.

Specjalność „administracja publiczna w systemie obronnym państwa

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie systemu obronnego państwa, zadań obronnych administracji publicznej, gospodarki obronnej państwa i logistyki obronności i bezpieczeństwa. Zna współczesne zagrożenia militarne i pozamilitarne oraz problematykę bezpieczeństwa na obszarze europejskim i euroatlantyckim. Opisuje rolę społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w systemie obronnym Polski.

 

 

Co oznacza profil ogólnoakademicki studiów?

Ogólnoakademicki profil studiów obejmuje moduły kształcenia, które powiązane są z badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelni. Uwzględnia się przy tym założenie, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy, jak również umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Poza przekazywaniem studentom wiedzy w ramach profilu ogólnoakademickiego, istotnym celem kształcenia jest także realizacja praktycznego wymiaru zajęć dydaktycznych, który stanowi ważny element kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”.

 

Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunkuAdministracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego“?

Absolwent licencjackich i magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego”, o profilu ogólnoakademickim będzie wyróżniał się starannym wykształceniem ogólnym oraz posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym.

Absolwenci kierunku „Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego” przygotowani są do pracy w:

 • urzędach administracji rządowej – zarówno centralnej jak i terenowej oraz samorządowej zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • Siłach Zbrojnych RP – administracji wojskowej
 • centrach i biurach zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw;
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw;
 • prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa, także z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki.

 

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na studenta?

Do zarejestrowania kandydata na studia pierwszego stopnia wymagane jest wypełnienie w Internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wyniki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepisane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych;
 • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych;
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych;
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych.

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

Podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu (tylko jednego) geografia lub historia, lub WOS, jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

 

Infrastruktura dydaktyczna i biblioteka

 Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT zarządza w pełni lub częściowo sześcioma budynkami o przeznaczeniu administracyjnym i szkoleniowym. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje 23 sale wykładowe, w tym aulę, sale do ćwiczeń komputerowych oraz wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przygotowane do realizowania w nich zajęć dydaktycznych. Mamy również dostęp do sal przystosowanych do prowadzenia zajęć audytoryjnych w budynku głównym Wojskowej Akademii Technicznej, Bibliotece oraz Klubie WAT.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia studentom korzystanie z Internetu na stanowiskach komputerowych w sali komputerowej oraz udostępnia sieć bezprzewodową.

 

Przykłady wyposażenia sal dydaktycznych:

 

 

 

Ponadto nasi studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych zgromadzonych w Bibliotece Głównej WAT. Obecny stan posiadanej literatury to ponad 360 tys. książek oraz ponad 23 tys. woluminów czasopism.

Biblioteka główna WAT na zdjęciach:

 

 

 

 

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. nr 135, II piętro

tel.: 261-839-432, e-mail: wladyslawa.golab@wat.edu.pl