STUDIA NA KIERUNKU „BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE” – PODSTAWOWE INFORMACJE

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania oferuje na kierunku studiów "Bezpieczeństwo narodowe" o profilu ogólnoakademickim:

 • trzyletnie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
 • dwuletnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia,

prowadzące do uzyskania odpowiednio tytułu: licencjata, magistra.

Poniższe zagadnienia powinny przybliżyć Państwu informacje na temat naszej oferty dydaktycznej i pomóc odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z prezentowanymi kierunkami studiów.

 

Czego dotyczy kierunek studiów "Bezpieczeństwo narodowe"?

Przedmiotowe studia łączą wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie z dyscyplinami nauk o polityce, ekonomii, prawie, zarządzaniu i jakości. Pozwalają również poznać historię wojen i konfliktów, systemy polityczno-militarne, uwarunkowania wpływające na charakter wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowanie wyspecjalizowanych instytucji odpowiedzialnych za jakość tego bezpieczeństwa, w szczególności sił zbrojnych, służb specjalnych i policyjnych oraz administracji publicznej.

Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 

Studia I stopnia - licencjackie

Kształcenie na studiach I stopnia odbywa się w ramach trzech specjalności:

 • bezpieczeństwo informacyjne;
 • ochrona ludności i infrastruktury;
 • zarządzanie kryzysowe.

Specjalność „bezpieczeństwo informacyjne”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: sposobów ochrony informacji i ich oceny, projektowania polityki, procedur i instrukcji bezpieczeństwa, dokonywania analizy ryzyka związanego z ochroną informacji. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa informacji. Dostrzega skutki niewłaściwej ochrony informacji i podejmuje działania niedopuszczające do ich powstania. Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie przetwarzania informacji, a także potrafi dokonywać ich klasyfikacji z uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych.

Specjalność „ochrona ludności i infrastruktury”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań ochrony kluczowych obiektów w państwie, w tym infrastruktury krytycznej; identyfikacji i ewaluacji ryzyka zagrożeń dla ludzi oraz obiektów technicznych; fizycznych, technicznych, osobowych, teleinformatycznych i prawnych metod ochrony; planowania i zapewniania ciągłości działania; zapewniania bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności oraz potęgometrii.

Specjalność „zarządzanie kryzysowe”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: formalno-prawnych i organizacyjnych wymagań funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego; identyfikacji i ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa; zarządzania w instytucjach sektora bezpieczeństwa; optymalizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz organizacji pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

Studia II stopnia - magisterskie

Kształcenie na studiach II stopnia odbywa się w ramach trzech specjalności:

 • analiza danych w bezpieczeństwie,
 • bezpieczeństwo euroatlantyckie;
 • zarządzanie systemami reagowania kryzysowego.

Specjalność „analiza danych w bezpieczeństwie”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zakresie rozpoznawania, diagnozowania i oceny zagrożeń, a także ich monitorowania. Potrafi analizować podatności, zagrożenia i ryzyko występowania negatywnych zjawisk, w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, informacyjnej, technicznej, ekologicznej, politycznej i kulturowej oraz w obiektywny sposób przedstawić ich wpływ na poziom bezpieczeństwa różnych podmiotów. Ponadto posiada umiejętności analizowania danych kryminalistycznych oraz zasobów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Specjalność „bezpieczeństwo euroatlantyckie”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu granic euroatlantyckiego regionu geostrategicznego, a także zna jego wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Potrafi zidentyfikować najważniejsze zagrożenia i wyzwania tego regionu w sferze bezpieczeństwa. Rozumie w jaki sposób problemy te są rozwiązywane i potrafi przedstawić własne propozycje radzenia sobie z identyfikowanymi wyzwaniami. Zna najważniejsze instytucje i podejmowane przez nie działania, zaangażowane w utrzymanie bezpieczeństwa w regionie. Potrafi ocenić efektywność działania tych instytucji i posiada umiejętności prognozowania dalszego rozwoju sytuacji w regionie.

Specjalność „zarządzanie systemami reagowania kryzysowego”

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie funkcjonowania krajowych systemów reagowania kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu, gminy, także branżowych systemów reagowania kryzysowego przedsiębiorstw i instytucji oraz międzynarodowych systemów reagowania kryzysowego. W szczególności dysponuje kompetencjami dotyczącymi oceny i ustalania wiodących wyzwań i zagrożeń oraz priorytetów w dziedzinie zarządzania systemami reagowania kryzysowego oraz samodzielnego formułowania propozycji rozwiązywania problemów na podstawie twórczej analizy sytuacji.

 

Co oznacza profil ogólnoakademicki studiów?

Ogólnoakademicki profil studiów obejmuje moduły kształcenia, które powiązane są z badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelni. Uwzględnia się przy tym założenie, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy, jak również umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Poza przekazywaniem studentom wiedzy w ramach profilu ogólnoakademickiego, istotnym celem kształcenia jest także realizacja praktycznego wymiaru zajęć dydaktycznych, który stanowi ważny element kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”.

 

Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunku "Bezpieczeństwo narodowe"?

Absolwent licencjackich i magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe”, o profilu ogólnoakademickim będzie wyróżniał się starannym wykształceniem ogólnym oraz posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki związanej z bezpieczeństwem narodowym.

Absolwenci kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” przygotowani są do:

 • pracy na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • centrach i biurach zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw;
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw;
 • prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa, także z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki.

 

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na studenta?

Do zarejestrowania kandydata na studia pierwszego stopnia wymagane jest wypełnienie w Internecie podania-ankiety o przyjęcie na studia, w którym kandydat podaje m.in. wyniki będące podstawą naliczenia punków rankingowych przepisane ze świadectwa dojrzałości oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole średniej, które są uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplom olimpiady).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów:

 • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie – max. 45 pkt. rankingowych;
 • matematyka – max. 30 pkt. rankingowych;
 • język obcy nowożytny – max. 20 pkt. rankingowych;
 • język polski – max. 5 pkt. rankingowych.

Dla kandydata z „nową maturą”, który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego powyżej, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

Podstawą naliczenia punktów rankingowych z przedmiotu (tylko jednego) geografia lub historia, lub WOS, jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.

Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym dwa języki obce, a także jeżeli zdawał na „starej maturze” (wynik w formie ocen, a nie %) określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku studiów „Bezpieczeństwo narodowe” w WAT musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Osoba ta powinna posiadać kompetencje obejmujące w szczególności:

 • podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i jego politycznych, ekonomicznych, społecznych, militarnych, ekologicznych i technicznych uwarunkowań;
 • rozumienie zasad funkcjonowania instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom, grupom społecznym, narodom i państwom oraz innym podmiotom w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
 • elementarną wiedzę na temat metod i narzędzi informatycznych oraz przenoszenia zagadnień z nauk o bezpieczeństwie na grunt informatyki;
 • podstawową wiedzę o normach politycznych i prawnych regulujących funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego w tym systemu zarządzania kryzysowego.

Osoba, która w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

 

Infrastruktura dydaktyczna i biblioteka

 Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT zarządza w pełni lub częściowo sześcioma budynkami o przeznaczeniu administracyjnym i szkoleniowym. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje 23 sale wykładowe, w tym aulę, sale do ćwiczeń komputerowych oraz wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przygotowane do realizowania w nich zajęć dydaktycznych. Mamy również dostęp do sal przystosowanych do prowadzenia zajęć audytoryjnych w budynku głównym Wojskowej Akademii Technicznej, Bibliotece oraz Klubie WAT.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia studentom korzystanie z Internetu na stanowiskach komputerowych w sali komputerowej oraz udostępnia sieć bezprzewodową.

 

Zajęcia z kryminalistyki na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 

 

Przykłady wyposażenia sal dydaktycznych:

 

 

 

Ponadto nasi studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych zgromadzonych w Bibliotece Głównej WAT. Obecny stan posiadanej literatury to ponad 360 tys. książek oraz ponad 23 tys. woluminów czasopism.

Biblioteka główna WAT na zdjęciach:

 

 

Więcej informacji w Informatorze akademickim 2023-2024 na kierunku "Bezpieczeństwo narodowe"

 

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. nr 135, II piętro

tel.: 261-839-432, e-mail: izabela.mucha@wat.edu.pl