STUDIA NA KIERUNKU „OBRONNOŚĆ PAŃSTWA” – PODSTAWOWE INFORMACJE

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania realizuje szeroki zakres zadań obejmujących działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Nasze doświadczenia wynikające z pracy naukowej przekładamy na aktywność edukacyjną. W efekcie udostępniamy wiedzę wynikającą z najnowszych odkryć naukowych w obszarze szeroko pojmowanych nauk społecznych. Oferta dydaktyczna Instytutu obejmuje w szczególności:

 • studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku obronność państwa – licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne);
 • studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku obronność państwa – magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne).

Poniższe zagadnienia powinny przybliżyć Państwu informacje na temat naszej oferty dydaktycznej i pomóc odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z prezentowanymi kierunkami studiów.

Czego dotyczy kierunek studiów „Obronność państwa”?

Obronność państwa jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli. Obronność kojarzy się z praktycznymi możliwościami odparcia agresji, przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej. Nasze studia lokują tę problematykę w szerszym kontekście bezpieczeństwa państwa, dając możliwość uzyskania  wiedzy i umiejętności wyjątkowych na rynku ofert dydaktycznych w Polsce, podpartych szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi.

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa jest przekazanie absolwentom wiedzy i zdobycie przez nich umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych i cywilnych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

 

W ramach badań rynku oraz rozmów z partnerami krajowymi i zagranicznymi wyłoniono trzy główne obszary przyszłego kształcenia:

 • PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM I PRYWATNYM
 • WOJNA INFORMACYJNA Z WYKORZYSTANIEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 • PROGNOSTYKA ZAGROŻEŃ MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMACYJNYCH

 

Obszar dedykowany przemysłowi obronnemu został zaprojektowany z myślą o dwóch grupach studentów:

– kształceniu aktualnego personelu polskiego sektora zbrojeniowego we współpracy z podmiotami publicznymi aktywnymi w tym segmencie rynku

– kształcenia młodych ludzi, których intencją jest podjęcie zatrudnienia w sektorze zbrojeniowym w charakterze managerów, marketingowców i handlowców, jak również młodych ludzi obdarzonych ambicją i charyzmą podjęcia własnej działalności.

Zdecydowana większość przekazywanych treści oraz umiejętności będzie miała charakter praktyczny ściśle warunkowany realiami rynku obrotu specjalnego, a celem kształcenia będzie wyposażenie studentów w kompetentną wiedzę pozwalającą odnaleźć się w realiach tego specyficznego segmentu rynku odnosząc pierwsze, małe lub duże sukcesy. O ten ostatni aspekt zadba kadra złożona nie tylko z doświadczonej kadry akademickiej i oficerskiej, ale również wieloletnich pracowników sektora zbrojeniowego. Program został ułożony we ścisłej współpracy z przedstawicielami spółek aktywnych w tym segmencie rynku, co jest gwarantem wysokiej jakości i praktycznego charakteru przekazywanej podczas studiów wiedzy oraz umiejętności.

 

Obszar poświęcony wojnie informacyjnej w mediach społecznościowych to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku, na którym rośnie zapotrzebowanie nie tylko na informatyków, ale także specjalistów od obrony przed systemami manipulacji społecznej. Kształcenie będzie realizowane z myślą o kształceniu profesjonalnej kadry dysponującej praktyczną wiedzą z zakresu sterowania społecznego w użytek trzech kategorii pracodawców:

– instytucji publicznych

– przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu działania

– organizacji pozarządowych

W pierwszej kolejności studentom zostanie przekazana wiedza oraz umiejętności z zakresu ogólnej metodyki obrony przed operacjami informacyjnymi ukierunkowanymi na sterowanie zjawiskami społecznymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Następnie stosownie do wyrażonych przez studentów aspiracji kształcenie przybierze specjalistyczną formę zgodną z potrzebami jednego z trzech wskazanych wyżej segmentów rynku aktywnego w przestrzeni wirtualnej.

 

Obszar obejmujący prognostykę zagrożeń został zaprojektowany w wyniku coraz silniej dostrzeganej, rosnącej potrzeby na specjalistów zdolnych do opracowania i doskonalenia mechanizmów prognostycznych umożliwiających przewidywanie zdarzeń i zjawisk mogących stwarzać zagrożenie dla państw, wyodrębnionych instytucji publicznych, dużych przedsiębiorstw o szerokim spektrum działania, jak również organizacji pozarządowych aktywnych zarówno w skali kraju, jak i całego globu. Przyszli adepci sztuki prognostycznej zdobędą wiedzę nie tylko o istniejących metodach prognostycznych, ale również pozwalającą im wprowadzać modyfikacje stosownie do potrzeb potencjalnych zleceniodawców. Program został opracowany zarówno na potrzeby aktualnego personelu wymienionych wyżej podmiotów, jak i przyszłych kadr które dopiero zasilą sektor publiczny i prywatny.

 

Intencją kierownictwa IBO WAT jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku, tworzenie i doskonalenie programów zgodnie z realnymi potrzebami, a tym samym nieustanne modyfikowanie i eliminowanie tych elementów programów kształcenia, które są pozbawione możliwości praktycznego zastosowania.


Studia I stopnia – licencjackie

Celem kształcenia na kierunku „Obronność państwa” studiów I stopnia o profilu praktycznym jest uzyskanie przez absolwenta kompetencji zawodowych i interpersonalnych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności: uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru kształcenia nauki społeczne; przygotowanie do realizacji zadań z zakresu obronności państwa oraz kształtowania wrażliwości społecznej i etycznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych. Pozwalają poznać historię i współczesność oraz rządzące nimi mechanizmy wpływające na rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych oraz służb specjalnych i policyjnych. Głównym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji o obronie militarnej państwa i jego bezpieczeństwie.

Program studiów realizowanych na przestrzeni 6 półrocznych semestrów obejmuje cztery moduły zajęć, na które składają się poszczególne  przedmioty nauczania przeprowadzane w całym procesie dydaktycznym oraz praktykę zawodową.

Pierwsze z nich stanowią moduły ogólne, do których należą m.in.: język obcy, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo pracy i ergonomia.

Drugie stanowią moduły podstawowe. Ich zadaniem jest przekazanie studentom szerokiej wiedzy humanistyczno-społecznej stanowiącej podstawę do dalszych studiów z zakresu obronności państwa. Do modułów tych należy m.in.: ekonomia, historia, filozofia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie i prawie, administracja publiczna, organizacja i zarządzanie, informatyka, obronność i przestrzeń komunikowania, polityka społeczna, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.

Trzecie moduły kierunkowe są bezpośrednio związane z zasadniczym obszarem studiów, na tym kierunku. Do modułów tych należą m.in.: teoria obronności bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki polityczno-militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne, społeczne, energetyczne i współczesny terroryzm.

Moduły specjalistyczne, są wybierane przez studenta spośród wykładów i ćwiczeń w czterech specjalnościach:

 • zarządzanie obronnością państwa,
 • system militarny państwa,
 • system pozamilitarny państwa
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa,
 • systemy informacyjne w obronności.

 

Specjalność: Zarządzanie obronnością państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej wraz z obsługującymi urzędami i niezbędną infrastrukturą oraz organów dowodzenia siłami zbrojnymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a także mechanizmów uruchamiania potencjału obronnego państwa poprzez wprowadzenie wyższych stanów gotowości bojowej i mobilizacyjnej, jak również znajomość działań możliwych do podjęcia w celu przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie posiadał umiejętność analizy, interpretacji i oceny zdarzeń, procesów zarządzania w obszarze obronności państwa, oceny wpływu otoczenia na te procesy oraz przygotowania decyzji zarządczych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, a także umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: System militarny państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość struktur organizacyjnych, działań oraz zadań sił zbrojnych wynikających z Konstytucji RP, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności oraz stosownych narodowych i sojuszniczych planów operacyjnych, zasad neutralności sił zbrojnych oraz cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności posiadał będzie umiejętność analitycznego myślenia i samodzielności w działaniu oraz interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa, a także umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: Logistyka obronności i bezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich poziomach.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności będzie miał wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: System pozamilitarny państwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość organizacji oraz zadań administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych i instytucji państwowych, a także przedsiębiorców, na których nałożone są powinności na rzecz obronności.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności, które będzie potrafił wykorzystać w zakresie administrowania bezpieczeństwem i ochroną obywateli, instytucji i organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych, a także w zespołach i centrach zarządzania kryzysowego, jak również posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: Systemy informacyjne w obronności

Wiedza specjalistyczna: znajomość mechanizmów związanych z posługiwaniem się, przetwarzaniem i ochroną zasobów informacyjnych i informacji istotnych dla utrzymania potencjału obronnego państwa, jak również ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnych.

Umiejętności specjalistyczne: absolwent tej specjalności uzyska wiedzę i umiejętności która będzie szczególnie przydatna w sferze ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz informacji publicznej w organach administracji rządowej i samorządowej wykonującej zadania w obszarze bezpieczeństwa i obronności, jak również posiadał będzie umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

 

Ponadto, program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Studenci tego kierunku uczestniczyć też będą w zajęciach laboratoryjnych z zakresu gier decyzyjnych oraz w zajęciach seminaryjnych z języka obcego (na poziomie biegłości B2 oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu obronności państwa).

W programie kształcenia przewidziano  praktykę zawodową (w wymiarze wynikającym z programu studiów) w różnego rodzaju instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, służbach państwowych i administracji państwowej oraz samorządowej. Praktyki mają zapoznać studentów ze specyfiką wojska i pozostałych służb mundurowych, a także innych organizacji/instytucji realizujących zadania w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, a także praktycznego wykorzystywania nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności.


Studia II stopnia – magisterskie

Celem kształcenia na kierunku „Obronność państwa” studiów II stopnia o profilu praktycznym jest przede wszystkim umożliwienie studentom oraz absolwentom zdobycie rozleglej wiedzy z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, a także historii współczesnej oraz mechanizmów wpływających na rozwój systemu obronnego i bezpieczeństwa państwa, w tym funkcjonowania sił zbrojnych, służb oraz administracji publicznej. Dzięki zdobytej wiedzy będą oni potrafili w sposób kompetentny i odpowiedzialny analizować, oceniać i opisywać zdarzenia społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Studia na tym kierunku łączą wiedzę z zakresu nauk politycznych, ekonomicznych, prawnych, organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych. Pozwalają poznać historię i współczesność oraz rządzące nimi mechanizmy wpływające na rozwój systemu obronnego państwa, w tym sił zbrojnych oraz służb specjalnych i policyjnych. Głównym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji o obronie militarnej państwa i jego bezpieczeństwie.

Program studiów realizowanych na przestrzeni 4 półrocznych semestrów obejmuje trzy moduły zajęć, na które składają się poszczególne przedmioty nauczania przeprowadzane w całym procesie dydaktycznym oraz praktykę zawodową.

Moduł ogólny zawiera przedmioty wprowadzające do studiowania problematyki obronności państwa, takie jak: logika, metodologia badań nad obronnością, zarządzanie projektami, społeczeństwo informacyjne oraz ekonomia menadżerska.

Moduł kierunkowy bezpośrednio związany jest z zasadniczym obszarem studiów na tym kierunku. Do modułu tego należą m.in.: bezpieczeństwo informacji w obronności, podstawy sztuki wojennej, procesy decyzyjne w kierowaniu i dowodzeniu, technologie wojenne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej, współczesne konflikty zbrojne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i ochronności w UE.

Moduł specjalistyczny wybieralny przez studenta pośród wykładów i ćwiczeń w pięciu specjalnościach:

 • współpraca cywilno-wojskowa,
 • obrona terytorialna,
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa,
 • informacja w systemie obronnym,
 • gospodarka obronna.

 

Specjalność: Współpraca cywilno-wojskowa

Wiedza specjalistyczna: znajomość problematyki cywilnego nadzoru nad sektorem bezpieczeństwa, prakseologicznych aspektów kierowania obronnością, misji stabilizacyjnych w polityce supermocarstw, logistyki operacji pokojowych i stabilizacyjnych, prawno-organizacyjnej ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, roli mediów w sytuacji kryzysu i wojny, migracji i katastrof humanitarnych

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma ogólną i specjalistyczną wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów związanych z realizacją zadań w ramach współpracy cywilno-wojskowej prowadzonej w czasie pokoju, kryzysu i wojny na terenie kraju i poza granicami kraju. Zna podstawowe zasady dotyczące działalności wojskowej realizowanej, w ramach tej współpracy, jej miejsce i funkcje w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych, organizację i dowodzenie w obszarze współpracy, a także podstawy prawne, z tym związane. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: Obrona terytorialna

Wiedza specjalistyczna: znajomość głównych zagadnień związanych z zakresem obrony powszechnej państwa oraz wsparcia i zabezpieczenia wojsk operacyjnych na współczesnym polu walki. Umożliwia zapoznanie się z zasadami obrony cywilnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktów zbrojnych, obiektów infrastruktury logistycznej dla jednostek operacyjnych oraz prowadzenia niekonwencjonalnych działań obronnych.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiazywania problemów związanych z funkcjonowaniem wojsk obrony terytorialnej, w szczególności koncepcją jej tworzenia, rolą w systemie obronnym państwa, a także współpracy z wojskami operacyjnymi. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: Gospodarka obronna

Wiedza specjalistyczna: znajomość problematyki związanej z gospodarowaniem zasobami materialnymi, finansowymi i rzeczowymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego państwa, zarówno militarnego, jak i poza militarnego, a także o potrzebach związanych ze skierowaniem zasobów i potencjału wytwórczego na cele obronne.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności  ma ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz logicznego myślenia o problemach związanych z funkcjonowaniem gospodarki narodowej, w szczególności gospodarowaniem zasobami rzeczowymi, finansowymi i osobowymi niezbędnymi na potrzeby obronności państwa, a także posiada praktyczne umiejętności umożliwiające założenie i prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto, posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Specjalność: Logistyka obronności i bezpieczeństwa

Wiedza specjalistyczna: znajomość doraźnych i stałych struktur zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia na szczeblu centralnym, województwa, powiatu, gminy (miasta), a także zadań i możliwości działania zespołów specjalistycznych w zakresie logistyki obronności i bezpieczeństwa oraz ich wykorzystania do rozwijania elementów systemu zarządzania obronnością na wszystkich jej poziomach.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności ma wiedzę i umiejętności logicznego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji, jak również realizacji zadań stojących, w tym zakresie przed administracją publiczną (rządową i samorządową), a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Studenci tego kierunku uczestniczyć też będą w zajęciach laboratoryjnych z zakresu gier decyzyjnych oraz w zajęciach seminaryjnych z języka obcego (na poziomie biegłości B2 oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu obronności państwa).

Specjalność: Informacja w systemie obronnym

Wiedza specjalistyczna: znajomość ogólnych zagadnień związanych z wykorzystaniem, wymianą i znaczeniem ewentualnych skutków posługiwania się informacją i dezinformacją w sferze obronności państwa, właściwego projektowani baz danych, zastosowania danych rozpoznawczych i wywiadowczych oraz roli pracy wywiadu i kontrwywiadu dla pozyskiwania i ochrony informacji.

Umiejętności specjalistyczne: słuchacz tej specjalności uzyskał ogólną i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności logicznego myślenia w obszarze ochrony informacji w systemie obronnym państwa. Zna wybrane urządzenia i technologie komunikacyjne kluczowe dla ochrony informacji. Ponadto potrafi stosować techniki rozpoznania obrazowego w procesie pozyskiwania informacji, a także posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu i znajomość języka obcego na poziomie B2.

Ponadto program studiów zawiera szereg przedmiotów dostarczających wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki militarnej oraz służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W programie kształcenia przewidziano obowiązkową  zawodową, w ramach tzw. modułu praktyk zawodowych (w wymiarze wynikającym z programu studiów). Odbywane praktyki maja zapoznać studentów ze specyfiką wojska i pozostałych służb mundurowych, a także instytucji/organizacji realizujących zadania w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, a także praktycznego wykorzystania nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętności.

Absolwent studiów na kierunku „Obronność państwa” na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym będzie wyróżniał się starannym wykształceniem ogólnym oraz posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki obronności kraju


Co oznacza profil praktyczny studiów?

Profil praktyczny studiów na kierunku obronność państwa oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będzie komponent zajęć o charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym. Składają się na niego zarówno zajęcia prowadzone w Uczelni, realizowane przez kadrę akademicką o doświadczeniu praktycznym (wojskowym i cywilnym), jak i pracę uczelnianą w warunkach bliższych środowisku pracy (praktyka zawodowa; ćwiczenia; laboratoria; warsztaty; projekty własne studentów oparte na realnych przypadkach oraz seminaria z udziałem przedstawicieli podmiotów gospodarczych, administracji, instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa). Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym. Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji publicznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.


Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunku „Obronność państwa”?

Kierunek studiów obronność państwa stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Osiągnięcie przez absolwenta specjalizacji jednoznaczne będzie z uzyskaniem kompetencji umożliwiających zrozumienie i analizę różnorodnych zjawisk i procesów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych obszarów systemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Kompetencje te znajdą zastosowanie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych czy spółkach skarbu państwa, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Umiejętności nabyte przez absolwenta kierunku obronność państwa zapewnią mu również sprawność działania w pracy zawodowej, w zakresie zajęć administracyjnych, analitycznych i inspekcyjnych w dziedzinach innych niż profilowany obszar kształcenia. Doświadczenia z zakresu organizacji, kierowania, planowania i strategii mogą okazać się przydatne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.


Jakie wymagania musi spełnić kandydat na studenta?

Studia I stopnia (licencjackie)

     Dla kierunku „Obronność państwa” ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

 • geografia, historia lub WOS (przedmiot dający większą liczbę punktów rankingowych) – maksymalnie 45 punktów rankingowych;
 • matematyka – maksymalnie 30 punktów rankingowych;
 • język obcy nowożytny – maksymalnie 20 punktów rankingowych;
 • język polski – maksymalnie 5 punktów rankingowych.

studia II stopnia (magisterskie)

O przyjęcie na kierunek studiów „Obronność państwa” na poziomie II stopnia może ubiegać się kandydat posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia oraz tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany na następujących kierunkach studiów:

 • Obronność państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Zarządzanie i dowodzenie
 • Politologia
 • Europeistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Ratownictwo medyczne

Infrastruktura dydaktyczna i biblioteka

 Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT zarządza w pełni lub częściowo sześcioma budynkami o przeznaczeniu administracyjnym i szkoleniowym. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje 23 sale wykładowe, w tym aulę, sale do ćwiczeń komputerowych oraz wyposażone w nowoczesną aparaturę laboratoria. Wszystkie pomieszczenia są w pełni przygotowane do realizowania w nich zajęć dydaktycznych. Mamy również dostęp do sal przystosowanych do prowadzenia zajęć audytoryjnych w budynku głównym Wojskowej Akademii Technicznej, Bibliotece oraz Klubie WAT.

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania umożliwia studentom korzystanie z Internetu na stanowiskach komputerowych w sali komputerowej oraz udostępnia sieć bezprzewodową.

 

 

O kierunku obronność państwa:

 

 

Przykłady wyposażenia sal dydaktycznych:

 

 

 

Ponadto nasi studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych zgromadzonych w Bibliotece Głównej WAT. Obecny stan posiadanej literatury to ponad 360 tys. książek oraz ponad 23 tys. woluminów czasopism.

Biblioteka główna WAT na zdjęciach:


Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. nr 135, II piętro

tel.: 261-839-432, e-mail:izabela.mucha@wat.edu.pl