BADANIA

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE:

 

PBS Nr 907/2019 pt.: Prawne uwarunkowania interwencji zbrojnej w koncepcji Responsibility to Protect. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Kierownik projektu: dr Wawrzyniec Kowalski

Syntetyczny opis: Celem naukowym projektu jest analiza prawnych uwarunkowań interwencji zbrojnej w koncepcji Responsibility to Protect (R2P). W publikacji naukowej, która stanowić ma podsumowanie badań, wykonawca projektu zamierza ukazać i ocenić efektywność podejmowania działań zbrojnych w celu realizacji zobowiązań państw w ramach działania Responsibility to Protect.

Podkreślić należy, że aspekt zbrojny w ramach koncepcji R2P nie doczekał się w doktrynie prawa szerszej analizy. Autorzy publikacji naukowych pomijali jak dotąd kwestie efektywności działania sił zbrojnych, która to zostanie rozwinięta w ramach niniejszego projektu. Podjęcie tematu projektu uzasadnia fakt, iż wpisuje się on zarówno w tematykę badań naukowych prowadzonych na Wojskowej Akademii Technicznej (szczególnie w ramach zainteresowań ISBiO WLO) jak i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczy bowiem kwestii współczesnych, związanych z toczącymi się aktualnie konfliktami zbrojnymi.

Kluczową przesłanką dla podjęcia tematu projektu jest fakt, że wśród części przedstawicieli prawa międzynarodowego uważa się, że zastąpienie doktryny tzw. interwencji humanitarnej pojęciem R2P umożliwiło usprawnienie jak i wzmocnienie ochrony jednostek podczas konfliktów zbrojnych. Efektem podsumowania projektu badawczego będzie zweryfikowanie tego stanowiska.

Kontakt: wawrzyniec.kowalski@wat.edu.pl


PBS Nr 906/2019 pt.: Wpływ ubóstwa cieplnego gospodarstw domowych na poziom bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym

Kierownik projektu: dr Katarzyna Świerszcz

Syntetyczny opis: Realizacja podjętych badań empirycznych, jak i studiów teoretycznych, pozwoli zdobyć nową wiedzę i udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania: czy ubóstwo cieplne ma istotny wpływ na poziom (zmniejszenie) bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym. Czy celowe jest odróżnianie ubóstwa energetycznego i ubóstwa cieplnego w analizach dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego.

Pozwoli także zdobyć nową wiedzę i udzielić odpowiedzi na dotychczas nie stawiane pytanie - jak silne jest natężenie związku ubóstwa cieplnego gospodarstw domowych z wielkością zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i powierzchni gleby, które obecnie stanowią podstawowe zjawiska, jak również obserwowalne i doświadczane fakty.

W ramach projektu badawczego planuje się dokonanie przeglądu obecnego stanu wiedzy na temat ubóstwa cieplnego w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego w wymiarze lokalnym. W oparciu o uzyskane dane, zaprojektowane zostaną propozycje doskonalące istniejące teorie, umożliwiając tym samym wprowadzenie oryginalnej myśli teoretycznej do nauk o bezpieczeństwie. Efektem praktycznym z przeprowadzonych analiz będzie otwarcie nowych obszarów badawczych umożliwających rozwijanie rozpatrywanej tematyki w postaci badań empirycznych opartych na środkach z pozauczelnianych źródeł finansowania.

Kontakt: katarzyna.swierszcz@wat.edu.plbogdan.cwik@wat.edu.pl


PBS Nr 904/2019 pt.: Proliferacja zagrożeń implikowanych przez użytkowników informacji newralgicznym czynnikiem ich bezpieczeństwa

Kierownik projektu: dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT

Syntetyczny opis: Osiągnięcie zakładanego celu umożliwi weryfikację głównej hipotezy badawczej, w myśl której: „użytkownicy informacji stanowią kluczowy element łańcucha bezpieczeństwa informacji” oraz „czynnik ludzki ma znaczenie newralgiczne w procesie proliferacji zagrożeń w obszarze przepływów informacyjnych”.

W ramach projektowanych badań planuje się wykonać przegląd obecnego stanu wiedzy o rodzajach zagrożeń dla informacji, dokonać analizy zachowań użytkowników informacji oraz skutków poszczególnych działań. Ponadto identyfikacji zostanie poddany mechanizm powstawania poszczególnych zagrożeń.

W oparciu o uzyskane dane zaprojektowane zostaną teorie doskonalące, umożliwiając wprowadzenie oryginalnej myśli teoretycznej do nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności w obszarze informacyjnym. Rozwiązanie wskazanego problemu pozwoli wzbogacić teorię dyscyplin nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

Na podstawie wyników badań opracowane zostaną założenia do programów edukacyjnych i szkoleniowych. W wyniku realizacji zamierzeń zaprojektowanej procedury badawczej dokonana zostanie także identyfikacja stanu faktycznego systemu bezpieczeństwa informacyjnego, co stanowić będzie płaszczyznę wyjściową do zaprojektowania rozszerzonej kon-cepcji wskazanego systemu.

Kontakt: monika.szylkowska@wat.edu.plsylwia.wojnarowska-szpucha@wat.edu.plmalgorzata.dabrowska-swider@wat.edu.plluiza.trzcinska@wat.edu.pl


PBS Nr 903/2019 pt.: Procesy inwestycyjne dla potrzeb zasobów mieszkaniowych MON

Kierownik projektu: dr Tomasz Kościelecki

Syntetyczny opis: Celem projektu jest określenie i ocena aktualnych wyzwań stojących przed agencją wykonawczą podległą MON w zakresie możliwości organizacyjnego zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy w mobilnie zmieniających się realiach stanu osobowego Sił Zbrojnych RP. W związku z tym projekt badawczy ma na celu określenie w tym obszarze badan potencjału agencji wykonawczej realizującej zadania mieszkaniowe żołnierzy i zaproponowanie dostosowania w tym celu jej struktur organizacyjnych i trybu przedsięwzięć planistycznych.

Dynamika zmian w resorcie obrony narodowej wymusza konieczność nadążania a nawet wyprzedzania określonych przedsięwzięć organizacyjnych. Podejmowana problematyka znana w świecie pod nazwą zarządzania zmianą badana jest dość szeroko w zagranicznych i krajowych instytutach naukowych. W Wojskowej Akademii technicznej, jako wiodącej uczelni resortu obrony również należy podjąć badania o proponowanej charakterystyce.

Kontakt: tomasz.koscielecki@wat.edu.pl


PBS Nr 902/2019 pt.: Współczesne dylematy bezpieczeństwa i obronności RP – aspekty geopolityczne, geoekonomiczne i militarne

Kierownik projektu: dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

Syntetyczny opis: Celem projektu badawczego jest określenie i ocena aktualnych wyzwań występujących w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem geopolitycznych, ekonomicznych oraz militarnych wyzwań obronności państwa. Osiągnięcie celu pozwoli rozwiązać główny problem badawczy zawierający się w pytaniu: jakie są najważniejsze współczesne wyzwania obronności państwa? Tak stawiany problem jest uzasadniony w obliczu zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych świata oraz dynamicznego postępu technologicznego.

Nowe rozwiązania techniczne reorganizują międzynarodowe i lokalne systemy geoekonomiczne, rewolucjonizują też strategie obronne państw. Przejawem tych przeobrażeń są nowe uwarunkowania współczesnego pola walki (np. konflikt hybrydowy), nowe formy zagrożeń (m.in. klimatyczne, cybernetyczne, informacyjne) oraz nowe interdyscyplinarne sposoby przeciwdziałania im (m.in. informatyczne, proekologiczne, biopolityczne, biocybernetyczne, itd.). Owa dynamika zmian wymusza na naukach społecznych (w tym o bezpieczeństwie) konieczność nadążania za globalnym postępem. Niniejszy projekt badawczy stanowi odpowiedź na tą potrzebę, szczególnie ważną w obliczu aktualnych przeobrażeń systemu nauki w Polsce.

Podejmowana problematyka badana jest już dość szeroko zarówno w zagranicznych, jak i krajowych instytucjach naukowych. Jednak w Wojskowej Akademii Technicznej, jako wiodącej uczelni resortu obrony, również należy podjąć badania o proponowanej charakterystyce. Mogą one bowiem stać się podstawą do opracowania założeń do programów rozwoju technicznego, edukacyjnych, szkoleniowych i organizacyjnych w zakresie systemu obronnego Polski.

Kontakt: zenon.trenis@wat.edu.pllech.koscielecki@wat.edu.plmarcin.gornikiewicz@wat.edu.pl, jakub.adamkiewicz@wat.edu.pl


PBS Nr 881/2018 pt. Niematerialne środki obrony narodowej

Kierownik projektu: dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT

Syntetyczny opis: Perspektywa badawcza obejmuje przede wszystkim analizę wpływu nowoczesnych technologii na codzienne funkcjonowanie użytkowników w próbie badawczej osób w wieku 18-26 lat oraz 28-40 – w tym w szczególności: w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych, najczęstsze nawyki – ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie; problematykę poziomu świadomości cyfrowych zagrożeń w kontekście funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej oraz odbioru i postrzegania treści cyfrowych mogących mieć wpływ na postawy i zachowania użytkowników – obywateli (cyfrowa dezinformacja i propaganda).

Osiągnięcie zakładanego celu umożliwi weryfikację głównej hipotezy badawczej, w myśl której: „kompetencje cyfrowe w obszarze infosfery oraz sposób funkcjonowania obywateli w przestrzeni cyfrowej stanowią potencjał niemilitarnych środków obrony narodowej w tym obszarze”.

Kontakt: monika.szylkowska@wat.edu.plmalgorzata.dabrowska-swider@wat.edu.pl, sylwia.wojnarowska-szpucha@wat.edu.pl


PBS Nr 23-880/2018 pt.: Funkcjonowanie wojsk obrony terytorialnej w ujęciu instytucjonalno-społecznym

Kierownik projektu: płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT

Syntetyczny opis: celem głównym badań jest opracowanie i przedstawienie propozycji wdrożeń systemowych w zakresie prawno-organizacyjnych, instytucjonalnych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w okresie pokoju, kryzysu i wojny. W ramach tego dokonana zostanie identyfikacja oraz ocena potencjału Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie współpracy na poziomie operacyjnym i administracyjnym z instytucjami pozamilitarnego systemu obronnego. Osiągnięcie celu głównego dokonane zostanie poprzez opracowanie szczegółowych zagadnień badawczych dotyczących czterech zasadniczych obszarów badań: uwarunkowań formalno-prawnych budowy struktur organizacyjnych WOT, współpracy WOT z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w okresie pokoju, WOT w sytuacjach kryzysowych, WOT w czasie wojny.

Kontakt: tadeusz.szczurek@wat.edu.pljakub.adamkiewicz@wat.edu.plpatrycja.bryczek-wrobel@wat.edu.pl, zenon.trejnis@wat.edu.pl, marcin.gornikiewicz@wat.edu.pl


RMN Nr 848/2018 pt.: Komponent cywilny w systemie obronnym Polski. Ujęcie społeczne w wymiarze lokalnym

Kierownik projektu: dr Jakub Adamkiewicz

Syntetyczny opis: celem badań jest sprawdzenie funkcjonowania komponentu cywilnego w systemie obronnym Polski i wskazanie potencjalnych zagrożeń wynikających z wad tego systemu. Badania przede wszystkich obejmują czynnik społeczny komponentu cywilnego. W związku z powyższym skupione zostały na świadomości obronnej ludności cywilnej i jej zdolności do podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Jednocześnie w projekcie nawiązuje się do aspektu instytucjonalnego przygotowania obronnego społeczeństwa w zakresie aktywności obrony cywilnej oraz administracji samorządowej. Ze względu na konieczność zawężenia obszaru badań, obejmie ono wybrane samorządy gminne i powiaty. Problem badawczy sformułowano w postaci pytania: W jakim zakresie ludność cywilna jest przygotowana do funkcjonowania w systemie obronnym Polski?

Kontakt: jakub.adamkiewicz@wat.edu.pl


RMN Nr 847/2018 pt.: „Aktualne źródła zagrożeń dla struktur państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście obszarów cywilizacyjnych zdefiniowanych przez Carroll’a Quigley’a”

Kierownik projektu: dr Patrycja Bryczek-Wróbel

Syntetyczny opis: Celem naukowym projektu jest próba ustalenia aktualnych, głównych źródeł zagrożeń dla struktur państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarach cywilizacyjnych zdefiniowanych przez amerykańskiego historyka i teoretyka ewolucji cywilizacji Carroll’a Quigley’a (The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis. Indianapolis: Liberty Fund Inc. 1979. (2nd Revised edition). W swojej monografii wyróżnił on następujące aspekty: intelektualny/technologiczny, religijny, społeczny, ekonomiczny, polityczny/prawny, oraz mili-tarny. Ten rodzaj podziału jest często stosowany wśród badaczy ewolucji trendów globalnych. W tym jednak przypadku nastąpiłoby celowe zawężenie zagrożeń występujących globalnie do takich, które w sposób szczególny mogą dotyczyć terytorium RP.

Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju zagrożenia stanowią aktualnie największe wyzwanie dla państwa polskiego w jednym z powyższych obszarów, tj. intelektualno-technologicznym, oraz czy struktury organizacyjne RP dostrzegają te zagrożenia i im adekwatnie przeciwdziałają?

Kontakt: patrycja.bryczek-wrobel@wat.edu.pl


ZAKOŃCZONE PROJEKTY BADAWCZE:

 

PBS Nr 23-671/2017 pt. Interoperacyjność narodowego systemu obrony powietrznej (krypt. INSOP)

Kierownik projektu: dr Mirosław Marciniak

Syntetyczny opis: Celem naukowym projektu było uzyskanie naukowej wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach zdolności do współdziałania między militarnymi i pozamilitarnymi komponentami narodowego systemu obrony powietrznej RP w stanie kryzysu i wojny.

Uzyskane wyniki: Wstępnie dokonano identyfikacji interoperacyjności w systemie obrony powietrznej. Uzyskano kryteria interoperacyjności podmiotów niemilitarnych w systemie obrony powietrznej. Ustalono doktrynalno-polityczne i prawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania narodowego systemu obrony powietrznej w stanie kryzysy i wojny. Zidentyfikowano strukturę i zasoby narodowego systemu obrony powietrznej. Uzyskano charakterystyki militarnych i pozamilitarnych komponentów systemu obrony powietrznej, kluczowe elementy. Określono relacje w systemie, podmioty organizacyjne i ich zadania, potencjał i technologie, kompatybilność systemów technicznych. Uzyskano dane dotyczące systemu szkolenia i doskonalenia współdziałania komponentów narodowego systemu obrony powietrznej, programy i procedury szkoleniowe.

W ramach prowadzonej pracy badawczej zainaugurowano aktywną współpracę naukową Zakładu Badań nad Sektorem Pozamilitarnym Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności WLO z Szefostwem Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W wyniku tej współpracy Kierownik Zakładu dr Mirosław Marciniak uczestniczył w latach 2016 – 2018, w pracach Zespołu Autorskiego przygotowującego kolejne edycje ćwiczenia pk. RENEGATE/SAREX: RENEGATE/SAREX – 17/I, 6-8 czerwca 2017r., oraz RE-NEGADE/SAREX-18/II, w dniach 14 – 15 listopada 2018r. które jest narodowym, jednostronnym, wieloszczeblowym, doskonalącym ćwiczeniem taktyczno-specjalnym z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych w obszarze morskim i lądowym.

Wnioski te skonfrontowane zostały również z przedstawicielami środowiska specjalistów i praktyków w zakresie obronności podczas konferencji naukowych, organizowanych przez Wydział Logistyki WAT oraz Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych przeprowadzonych w WAT, w dniu 20.11.2017r. pt. „Interoperacyjność narodowego systemu obrony powietrznej” oraz w Lotniczej Akademii Wojskowej, w Dęblinie, w dniu 28-29 listopada 2018 r., pt. „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”

Wnioski z prowadzonych badań wykorzystano w publikacji „Interoperacyjność narodowego systemu obrony powietrznej” pod redakcją Mirosława Marciniaka i Roberta Stachurskiego, podsumowującej wyniki przeprowadzonych badań.

Kontakt: miroslaw.marciniak@wat.edu.pl


RMN 08-830/2017 pt.: Rola organizacji proobronnych w kształtowaniu obronności państwa

Kierownik projektu: mgr Luiza Trzcińska

Syntetyczny opis: Celem przeprowadzonych badań był opis wpływu organizacji proobronnych na system obronności państwa, na przy-kładzie działalności wybranych organizacji. Problemem badawczym była odpowiedź na pytanie: Jaki wpływ na obronność państwa mają organizacje proobronne? Natomiast przedmiotem było zbadanie wpływu funkcjonowania organizacji proob-ronnych na obronność państwa. Planowano uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania wybranych organizacji i ich pozytywny bądź negatywny wpływ na obronność państwa. Badania zostały przeprowadzone wśród członków organizacji pozarządowych, jednostek strzeleckich, studentów kierunku obronność państwa oraz wśród osób nie związanych z żadną organizacją pozarządową. Udało się uzyskać 194 ankiety osobowe oraz przeprowadzono także wywiad ekspercki z Sierż. ZS Krzysztofem Wójcikiem – Dowódcą Jednostki 4051 z Włocławka.

Uzyskany wynik: Badania pozwoliły ustalić jakie są mocne i słabe strony działalności organizacji pozarządowych. Niezaprzeczalnym jest fakt pozytywnego wpływu organizacji wspierających bezpieczeństwo i obronność na postawy obywatelskie wśród członków poszczególnych organizacji. Organizacje proobronne mogą pomóc w wyszkoleniu przyszłych żołnierzy, trzeba jednak w nie więcej zainwestować oraz wspierać ich rozwój poprzez wspólne szkolenia, które mogą ukierunkować ich członków co do późniejszej kariery zawodowej właśnie w Siłach Zbrojnych RP. Z badań wynika, że mocne strony organizacji proobronnych uważa się m.in. znajomość terenu na jakim działają, a także fakt, że członkowie chcą się szkolić, mają wewnętrzną motywację i są pasjonatami dzięki czemu ich szkolenie może się okazać skuteczniejsze. W trakcie prowadzonych badań ujawnione zostały także słabe strony działalności organizacji proobronnych takich jak: nieudolność w po-zyskiwaniu środków na działalność statutową, słabe zaplecze szkoleniowe, niechęć dowódców do podejmowania działań które mogłyby faktycznie wpłynąć na obronność państwa czy brak kontroli nad działalnością organizacji proobronnych. Z przeprowadzonych badań wynika także, że głównymi zadaniami organizacji proobronnych powinny być: działanie na rzecz niepodległość RP, działalność patriotyczna, pomoc w sytuacjach kryzysowych oraz edukacja na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Kontakt: luiza.trzcinska@wat.edu.pl


RMN 804/2016 pt.: Awarie systemów elektroenergetycznych w kontekście obronności i bezpieczeństwa publicznego

Kierownik projektu: dr Jakub Adamkiewicz

Syntetyczny opis: Przedmiotem badań było studium funkcjonowania wybranej społeczności lokalnej dotkniętej problemem długotrwałej awarii systemu elektroenergetycznego (blackoutów). Problematyka projektowanych badań dotyczy społecznych i obronnych konsekwencji tych awarii. W ramach planowanych dociekań planuje się uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa i obronności pozbawionych dostępu do energii elektrycznej z źródeł zewnętrznych. Kluczowy element projektu stanowi ocena wpływu tego zjawiska na potencjalne i realne zagrożenia społeczne, w tym występowanie incydentów powodujących ryzyko utraty życia i zdrowia ludzi. Ocena wpływu awarii elektroenergetycznych na lokalny system obronny pozwoli określić potencjalne słabości tego systemu oraz przedstawić rekomendacje metod ich niwelowania.

Uzyskane wyniki: W ramach prowadzonych badań nie stworzono jednolitego modelu funkcjonowania społeczności pozbawionej dostępu do elektryczności, ale pogłębiono wiedzę na temat poszczególnych aspektów społecznych konsekwencji tego zjawiska. W opublikowanych artykułach zwraca się uwagę na problemy logistyczne, medyczne i porządku publicznego w obliczu badanego typu katastrofy technicznej. Wskazano również powiązania między systemami energetycznymi i obronnością oraz energetycznymi konsekwencjami konfliktów zbrojnych. W ramach publikowanych materiałów zwrócono również uwagę na ważną koncepcję energetyki zrównoważonej, jako modelu zwiększającego szansę unikania lub ograniczania skali niebezpiecznych awarii elektroenergetycznych.

Projekt miał na celu także rozwój naukowy jego kierownika, jako młodego naukowca. Dzięki pracy nad problemem badawczym udało się opublikować artykuły we względnie wysoko punktowanych czasopismach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym. Uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz warsztatach pozwoliły zyskać nowe kompetencje związane z pracą badawczą oraz zaznaczyć zwoją obecność w środowisku naukowym. Materiały zebrane w trakcie prowadzonych badań wykorzystane zostaną ponadto w przygotowywanej publikacji zwartej, podejmującej problematykę społecznego i militarnego aspektu bezpieczeństwa energetycznego.

Kontakt: jakub.adamkiewicz@wat.edu.pl


PBS 938/2016 nt. System bezpieczeństwa i obronności polski – opracowanie teoretyczno-metodologiczne

Kierownik projektu: dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

Syntetyczny opis: Celem projektu jest opracowanie podstaw teoretycznych i metodologicznych badań systemów bezpieczeństwa i obronności Polski z uszczegółowieniem do poziomu podsystemów. W ramach projektowanych badań planuje się wykonać przegląd obecnego stanu wiedzy o systemach bezpieczeństwa i obronności oraz dokonać oceny merytoryczno-funkcjonalnej rozwiązań metodologicznych dotychczas wykorzystywanych w badaniach empirycznych tych systemów. Zidentyfikowane zostaną również prawno-administracyjne założenia organizacji państwa w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym wskazaniem roli obywatela w systemie obronności Polski.

Uzyskane wyniki: Uzyskane w trakcie realizacji projektu informacje umożliwiły przygotowanie publikacji obejmujących w swoim zakresie problematykę nawiązującą do celów szczegółowych projektu: „określenia roli obywatela w systemie obronnym Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny” oraz „określenia struktur, przeznaczenia i zakresu zadań systemów bezpieczeństwa i obronności Polski”.

Badania prowadzone w ramach projektu stanowiły zbiór indywidualnych mikro procesów badawczych realizowanych przez wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności. W wyniku ich aktywności przygotowano zbiór opracowań naukowych podejmujących szeroko tematykę teoretycznych i praktycznych podstaw systemów bezpieczeństwa i obronności Polski. Wymiernym efektem tej działalności jest 39 artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, zarówno polskich i jak i obcojęzycznych oraz 53 rozdziały w licznych monografiach naukowych.

Kontakt: zenon.trejnis@wat.edu.pljakub.adamkiewicz@wat.edu.pl


PBS 922/2015 nt. Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP

Kierownik projektu: dr hab. Zenon TREJNIS, prof. WAT

Syntetyczny opis: Celem badań jest uzyskanie charakterystyki systemowej prawno-organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego w stanie pokoju, kryzysu i wojny.

Uzyskane wyniki: W ramach projektu zrealizowano badania terenowe w obrębie Województwa Mazowieckiego, z wykorzystaniem narzędzi i metod charakterystycznych dla nauk społecznych. Podstawę stanowiło 11 wywiadów z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz samorządów powiatowych biegłych w sprawach organizacji i funkcjonowania systemu obronnego w Polsce. Badania jakościowe uzupełnione zostały demoskopowymi w postaci sondażu diagnostycznego metodą CAWI z udziałem 79 przedstawicieli samorządów gminnych zatrudnionych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa i obronności.

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dane na temat ograniczeń i wad aktualnej organizacji systemu obronnego na poziomie samorządu terytorialnego (powiatowego i gminnego) w kontekście zwłaszcza barier prawnych oraz społecznych. Wnioski z analizy materiału wykorzystano w publikacji Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP pod redakcją Zenona Trejnisa i Jakuba Adamkiewicza, podsumowującej wyniki przeprowadzonych badań.

Wnioski te skonfrontowane zostały również z przedstawicielami środowiska specjalistów i praktyków w zakresie obronności na poziomie samorządów terytorialnych podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Pozamilitarne przygotowania obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa i obronności rzeczypospolitej polskiej /na przykładzie Województwa Mazowieckiego/” w Łochowie w dniach 30.11 - 01.12.2016 r. współorganizowanej przez Wydział Logistyki.

Wnioski z badań oraz z konferencji stanowią podstawę do przygotowania ekspertyzy w zakresie propozycji zmian prawno-organizacyjnych funkcjonowania systemu obronnego RP na poziomie samorządu terytorialnego.

Kontaktzenon.trejnis@wat.edu.pl, jakub.adamkiewicz@wat.edu.pl