Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”

Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”

W dniu 23.11.2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej – historia – współczesność – perspektywy”.

Przybyłych gości i uczestników konferencji powitali: dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT – Prorektor ds. studenckich WAT oraz władze Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Z inicjatywy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego konferencji dr. Wiesława ŚMIAŁKA i  przewodniczącego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT nastąpiło uroczyste wręczenie nagród za konkurs abstraktów zgłoszonych przez prelegentów konferencji.

Konferencja została podzielona na 3 sesje plenarne, podczas których przedstawiona została w różnych ujęciach specyfika oraz problematyka ochrony granic Polski.

Kongres Safe Place 2022

V Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022 odbył się w dniach 17-19 października 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy. Po raz kolejny kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę krytyczną wzięło udział w obradach plenarnych, panelach eksperckich oraz modułach warsztatowych dotyczących ostrzegania i alarmowania, reagowania za zamachy oraz organizacji bezpieczeństwa w obiektach.

Kluczowe zagadnienia
 • terroryzm, antyterroryzm i kontrterroryzm;
 • reagowania na wybrane metody działania sprawców;
 • zarządzanie ryzykiem i zarządzanie ciągłością działania;
 • cyberbezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej;
 • ochrona Infrastruktury Krytycznej i obiektów obowiązkowej oraz szczególnej ochrony;
 • bezpieczeństwo, w tym AT sektora finansowego, energetycznego i kolejowego;
 • zagrożenia dla obiektów niechronionych – uczelnie, szkoły, centra handlowe;
 • zabezpieczenia techniczne i ochrona fizyczna w bezpieczeństwie antyterrorystycznym;
 • pierwsza pomoc oraz ratownictwo medyczne w działaniach antyterrorystycznych
 • zagrożenie Covid-19 dla obiektów – dobre praktyki;
 • edukacja antyterrorystyczna – programy i projekty.

IV konferencja naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa”

W dniu 25 maja 2022r.  odbyła się IV konferencja naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” której głównym tematem było „Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej.” Głównym organizatorem konferencji był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie.

Konferencja w tym roku poświęcona została problematyce Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na wydarzenia, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą.

Konferencja zbiegła się w czasie z jubileuszem prof. dr hab. Zenona Trejnisa – pierwszego dyrektora wówczas Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności oraz jednocześnie inicjatora I konferencji pt.: „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” w 2017 r.

W panelu głównym wygłoszonych zostało 5  referatów odnoszących się do złożonej tematyki konferencji:

 1. prof. dr hab. Zenon Trejnis – Meandry w kwestii cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi w Polsce
 2. dr Rafał Zgorzelski – Kolej jako element strategicznej infrastruktury krytycznej państwa
 3. dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL – Bezpieczeństwo Europy Środkowej w czasie wojny – szanse i wyzwania
 4. prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek – Bezpieczeństwo współczesnego państwa w czasie pandemii – wyzwania i problemy
 5. prof. dr hab. Marian Cieślarczyk -Elementy „miękkiej siły” społeczeństwa ukraińskiego i jego armii w świetle doświadczeń z wojny obronnej 2022. Wnioski dla Polski

Część specjalistyczna zorganizowana była w oparciu o 4 równorzędne panele eksperckie:

 1. Doświadczenia z wojny rosyjsko-ukraińskiej – wymiar społeczno-militarny
 2. Doświadczenia z wojny rosyjsko-ukraińskiej – wymiar logistyczny
 3. Bezpieczeństwo Polski w kontekście aktualnych wyzwań
 4. Dylematy bezpieczeństwa w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W REALIACH XXI WIEKU” 6 KWIETNIA 2022 R.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku, przy użyciu platformy MS Teams, w trybie zdalnym, odbyła się Ogólnopolska Konferencji Naukowa, pt. „Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i ochrona środowiska naturalnego w realiach XXI wieku”.  Konferencja ta została zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT we współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego, zdrowotnego oraz ochrony środowiska w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragnęliśmy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tych sektorów oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki.

Udział w konferencji, w różnych momentach konferencji, wzięło około 140 osoby z całej Polski, reprezentujące około 23 podmioty.

MIĘDZYNARODOWA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „BEZPIECZEŃSTWO EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. PERSPEKTYWA NARODOWA I MIĘDZYNARODOWA” 8 GRUDNIA 2021 R.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Systemów Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w dniu 8 grudnia 2021 roku w auli budynku Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT (budynek 135) zorganizowali Międzynarodową Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową, pt. „Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa narodowa i międzynarodowa”.

Celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Kolejnym celem było stworzenie płaszczyzny umożliwiającej wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem było kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego regionu oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

KONGRES SAFE PLACE 2021

W dniach 20-22 października 2021 r. w Klubie WAT odbył się organizowany przez firmę Safety Project Jarosław Stelmach, Wydział Bezpieczeństw, Logistyki i Zarządzania WAT, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego IV Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny pt. „Bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rekomendacje.”

Patronat Honorowy nad Kongresem objęli: 

Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Dyrektor CEPOL
Polskie Koleje Państwowe S. A.
JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego
JM Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

Wydarzenie okazało się być ogromnym sukcesem. W ciągu trzech dni Kongresu wzięło w nim udział w sumie 420 uczestników.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się odbywające się drugiego dnia praktyczne warsztaty kończące się uzyskaniem certyfikatów uczestnictwa z:

 • pierwszej pomocy,
 • reagowania na zamachy,
 • zabezpieczenia technicznego w bezpieczeństwie wewnętrznym obiektów oraz
 • zabezpieczenia technicznego w bezpieczeństwie zewnętrznym obiektów.
  Pamiątkowe zdjęcie uczestników Kongresu

 

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA​ RP"

Data: 30 maja 2019 r.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie oraz Wydział Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military Univesity w Veliko Tarnovo i „Henri Coandă” Air Force Academy, Brasov, Romania.

Dyskutowano w trzech panelach eksperckich:

Panel ekspercki I Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.

Panel ekspercki II Militarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.

Panel ekspercki III Pozamilitarne i technologiczne aspekty   bezpieczeństwa i obronności RP.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 8 – 9 maja 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych zorganizowana przez Koło Naukowe Logistyki Stosowanej, Koło Naukowe Logistyki Wojskowej WAT oraz Koło Naukowe Securitas et Defensio WAT. Konferencję uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Logistyki – płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, życząc uczestnikom owocnych obrad. W wydarzeniu uczestniczyły Władze Wydziału, Kadra Naukowa, Doktoranci, przedstawiciele firm i ośrodków partnerskich. Pierwsza część obejmowała przemówienia Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, grupy Młodzi Logistycy i firmy PEKAES. Eksperci przedstawili bardzo ciekawe dane dotyczące współczesnej sytuacji na rynku logistyki i bezpieczeństwa.
Następnie rozpoczął się konkurs na najlepszy studencki referat. Komisja Konkursowa składała się z dwunastu członków w których skład wchodziły Władze Wydziału, Kadra Akademicka oraz przedstawiciele firm. Ze wszystkich nadesłanych artykułów wybrano czternaście, których przedstawiciele mogli zaprezentować swoje prace na scenie. Trzy referaty należały do wojskowych studentów uczestniczących w programie Erasmus +. Panel w języku angielskim stanowił ciekawy punkt odniesienia i pozwolił na szersze zapoznanie z logistyką militarną.

W panelach bezpieczeństwa I miejsce Hubert Romanowski (WLO WAT)– Architektura zerowego zaufania jako środek ochrony cyberprzestrzeni

II miejsce Łukasz Wiśniowski (WCY WAT, doktorant) – Zmiany polskich imperatywów strategicznych przy nadaniu priorytetu Polski „pomostowej”

III miejsce Paulina Ledwójcik (UPH Siedlce) – Wpływ migracji na bezpieczeństwo społeczne w Polsce

Wyróżnienia: Daniel Dziedzic (UPH Siedlce) – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w świetle prawa krajowego, Milena Bobińska (WLO WAT) – Wojny wodne XXI wieku, Aleksandra Kopciuch (SGH w Warszawie) – Cyber zimna wojna.

Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli z różnych uczelni między innymi  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawski, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Sztuki Wojennej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy za rok na V Ogólnopolską Konferencję Kół Naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Wydziale Logistyki WAT odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych pt. "Nowe Wyzwania i kierunki zmian w logistyce i obronności".

Studenci i doktoranci zainteresowani tematyką obronności prezentowali swoje referaty na dwóch panelach pt.:

- "Obronność i bezpieczeństwo w ujęciach politycznym, ekonomicznym i społecznym" oraz

- "Techniczno-futurystyczne wizje obronności".

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. "DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA​ RP"

Data: 12 kwietnia 2018 r. 

Konferencja organizowana jest przez Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki WAT wspólnie certified carpet cleaning technicians in Dublin, Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Zakładem Studiów nad Bezpieczeństwie, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Zakładem Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydziałem Wojsk Lądowych Vasil Levski National Military University w Veliko Tarnovo.

Konferencja przewiduje dyskusję w czterech panelach:

   • Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa i obronności Polski w końcu drugiej dekady XXI stulecia.
   • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP.
   • Nowe technologie w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz ich wpływ na rozwój sztuki wojennej.
   • Lądowe i powietrzne systemy transportowe w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku.

Zapraszamy na stronę konferencji: http://konferencja.wlo.wat.edu.pl/, gdzie dostępne są szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania.

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI RP”

Data: 6 kwietnia 2017 r.

Organizatorem konferencji był Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności.

Dyskutowano w trzech panelach eksperckich:

   • Panel Polityczne i militarne aspekty obronności RP
   • Panel Pozamilitarne uwarunkowania obronności RP
   • Panel Ekonomiczny i społeczny wymiar obronności RP

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH

W dniach 11-12.05.2017r., odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych „Logistyka i obronność w świetle nowych technologii”. Celem konferencji była aktywizacja studentów do poszerzania swoich zainteresowań w ramach tematyki logistyki i obronności.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w 6 panelach tematycznych z zakresu logistyki oraz 4 panelach tematycznych z zakresu obronności. W trakcie trwającej konferencji studenci mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawostkami logistycznymi oraz mogli wziąć udział w warsztatach specjalistycznych firm z branży TSL (partnerzy konferencji).

Drugiego dnia uczestnicy konferencji w grupach udali się na wycieczki do: Pekaesu w Błoniu, FM Logistic w Mszczonowie, Aresztu Śledczego w Warszawie oraz Parku Sprzętu Technicznego WAT.

Na zakończenie konferencji studenci zostali wyróżnieni przez Dziekana WLO oraz zaproszonych gości, za swoje wystąpienia stażami, nagrodami rzeczowymi.

Łącznie w konferencji wzięło udział 125 uczestników w tym goście z uczelni: Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska, Politechnika Częstochowska, Akademia Morska w Gdyni, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Goście z zagranicy przybyli również przedstawiciele Żytomierskiego Instytutu Wojskowego z Ukrainy.

KONFERENCJA „POZAMILITARNE PRZYGOTOWANIA OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OBRONA CYWILNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

W dniach 01-02.12.2016 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Pozamilitarne przygotowania obronne, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa i obronności rzeczypospolitej polskiej /na przykładzie województwa mazowieckiego/” współorganizowana przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Pierwszy dzień konferencji poświęcono debacie z udziałem naukowców reprezentujących wiele ośrodków akademickich w Polsce, w tym: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Akademii Sztuki Wojennej. Dyskutowano nad zagadnieniami związanymi z rolą sił zbrojnych i sektora pozamilitarnego w kształtowaniu obronności i bezpieczeństwa państwa na poziomie samorządu terytorialnego. Przedstawiono również wnioski z projektu badawczego ISBiO pt. „Samorząd terytorialny w pozamilitarnym systemie obronnym RP”. Drugi dzień konferencji poświęcono warsztatom szkoleniowym kierowanym do przedstawicieli urzędów samorządowych z województwa mazowieckiego.

Dyskutowano w czterech panelach:

I Panel: Strategie, polityki i programy samorządu terytorialnego w realizacji zadań obronnych

II Panel: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie i ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego

III Panel: Funkcje i zadania samorządu terytorialnego w procesie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

IV Panel: Samorząd terytorialny w niemilitarnym systemie obronnym (wyniki przeprowadzonych badań samorządów powiatowych i gminnych woj. mazowieckiego)

Wysoka wartość konferencji wynikała z połączenia dwóch funkcjonujących często równolegle światów: teoretycznych rozważań naukowców z doświadczeniem praktyków na co dzień zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i obronności na poziomie samorządowym. O sukcesie konferencji świadczyło duże zainteresowanie obu uczestniczących w niej grup oraz deklaracja chęci kontynuacji debaty w kolejnych latach.