PUBLIKACJE 2017

Publikacje zwarte

 1. Huzarski M., Sztuka Wojenna XXI, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2017, ISBN 978-83-7938-151-7, ss. 116;
 2. Trejnis Z., Adamkiewicz J. (red.), Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8019-739-8, ss. 215;

Artykuły w czasopismach

 1. Adamkiewicz J., Bezpieczeństwo publiczne w obliczu awarii systemu elektroenergetycznego „Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2017, nr 34, ss. 679-688.
 2. Adamkiewicz J., Zarys koncepcji równoważonego bezpieczeństwa energetycznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 104, ss. 103-114.
 3. Chyrzyński R., Terminologiczne i normatywne  podstawy  zarządzania  w systemie  pozyskiwania  sprzętu  wojskowego , „Gospodarka Materialowa & Logistyka” 2017, nr 5, ss. 77-104;
 4. Ćwik B. , Świerszcz K., Energy security in terms of geothermal resources in selected regions of Poland, “Социално-икономически анализи” 2017, ss. 7-15;
 5. Ćwik B. , Świerszcz K., Geothermal Energy as a Part of Non-military Defence Strategy in the Context of the Prevention of Energy Poverty of Local Communities, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, ss. 135-150;
 6. Ćwik B., Postrzeganie zagrożeń w systemach bezpieczeństwa organizacji, „Modern Management Review” 2017, ss. 27-37;
 7. Kościelecki l., Koszt badania jakości informacji finansowej spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w warszawie względem ich sytuacji finansowej, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2017, nr 46, ss. 135-145;
 8. Niepsuj J., Ocena niezawodności szkolenia specjalistów logistyki na przykładzie systemu rakietowego „homar”, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2017, nr 5, ss. 150-159;
 9. Stańczyk K. , The Use of Accounting in the Management of the Military Economic Entity, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2017, nr 1, ss. 227-238;
 10. Świerszcz K., The Impact of Energy Poverty on the Level of Social Security, “Advances in Economics, Business and Management Research” 2017, ss. 175-178;

Rozdziały w monografach

 1. Adamkiewicz J., Społeczny aspekt obronności w samorządach [w:] Europa i Unia Europejska w czasach kryzysu. Wybrane aspekty, red.:  Stelmach A., Skarżyński M., wyd. UAM, Poznań 2017, ss. 187-198;
 2. Adamkiewicz J., Społeczne otoczenie systemu obronności, [w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, red.: Trejnis Z., Adamkiewicz J., Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2017, ss. 187-198;
 3. Chyrzyński R., Zadania obronne w systemie planowania i finansowania samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, red.: Trejnis Z., Adamkiewicz J., Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2017, ss. 10-48;
 4. Ćwik B., Zniekształcenie postrzegania informacji w sytuacjach nagłego niebezpieczeństwa, [w:] Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, red.: Maciejewski J., Hofman D.E., Sokołowska A., ss. 73-90;
 5. Ćwik B., Przetwarzanie informacji o zagrożeniach w stanach silnych napięć psychicznych, [w:] Determinanty kształtowania bezpieczeństwa wewnętrznego, red.: Ślachcińska E., ss. 57-69;
 6. Ćwik B., Model zintegrowanego postrzegania sygnałów ostrzegawczych w systemach społecznych – uwagi w kontekście Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red.: Tomaszyk M. J., Wyd. UAM, Poznań 2017, ss. 73-86;
 7. Ćwik B. , Model zintegrowanego postrzegania sygnału ostrzegawczego, [w:] Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, red.: Żylińska J., Przychodzka I., ss. 190-211;
 8. Kowalski W., Gmina i jej kompetencje w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej - zagadnienia podstawowe, [w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, red.: Trejnis Z., Adamkiewicz J., Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2017, ss. 49-78;
 9. Marciniak M., Uwarunkowania i właściwości szkolenia obronnego kadr administracji rządowej i samorządowej programowanego w latach 2015-2017, [w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, red.: Trejnis Z., Adamkiewicz J., Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2017, ss. 110-149;
 10. Niepsuj J., O potrzebie przywrócenia "porządku myślenia" w Polskiej refleksji o bezpieczeństwie i obronności państwa, [w:] Obronność Polski w XXI wieku, red.:  J. Figurski, ss. 659-704;
 11. Niepsuj J., O potrzebie rewitalizacji i rekonstytucji ducha żołnierza Wojska Polskiego w III RP, [w:] Obronność Polski w XXI wieku, red.: J. Figurski, ss. 705-748;
 12. Szyłkowska M., Cyberconflict Attributes in the Context of the Classic (Selected) Definitions - Outline of the Problem, [w:] Schriften zu Mittel - und Osteuropa in der Europäischen Integration. Band 21 Management Contexts in Security Institutions, ss. 211-223;
 13. Szyłkowska M., Organizational and Legal Conditions of Command in the Legal System in Poland, [w:] Schriften zu Mittel - und Osteuropa in der Europäischen Integration. Band 21 Management Contexts in Security Institutions, ss. 97-108;
 14. Szyłkowska M., Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe w cyberprzestrzeni, [w:] Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka, ss. 299-316;
 15. Szyłkowska M., Warunki prawne odpowiedzialności za oprogramowanie - zarys problemu, [w:] Administracja bezpieczeństwa, ss. 119-130;
 16. Świerszcz K., Ubóstwo energetyczne w Polsce wyzwaniem dla niemilitarnego systemu bezpieczeństwa energetycznego społeczności lokalnych kraju, [w:] Europa i Unia Europejska w czasach kryzysu. Wybrane aspekty, ss. 159-172;
 17. Świerszcz K., Ubóstwo energetyczne w Polsce wyzwaniem dla niemilitarnego systemu bezpieczeństwa energetycznego społeczności lokalnych [w:] Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red.: Tomaszyk M. J., Wyd. UAM, Poznań 2017, ss. 129 – 142.
 18. Trejnis Z., Współpraca samorządu terytorialnego z wojskiem w ramach realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, [w:] Samorząd terytorialny w systemie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej, red.: Trejnis Z., Adamkiewicz J., Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2017, ss. 79-109;
 19. Trzcińska L., Społeczne formacje wspierające działania państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa na przykładzie  państw basenu Bałtyckiego [w:] Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, red.: Tomaszyk M. J., Wyd. UAM, Poznań 2017, ss. 107 – 120.