PUBLIKACJE 2021

Artykuły:

 1. Bil J., Corruption in the private economic sector as a threat to the economic security of the state, [w] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje, Numer 39, Zeszyt 39, 2021.
 2. Bil J., Managing the Anti-corruption Security Process in the Organization, [w] 37th Ibima Conference, Cordoba, Spain, 2021.
 3. Bryczek- Wróbel P., Sytuacja geopolityczna Estonii w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, [w] Polityka i Społeczeństwo, Tom 19, Numer 3, 2021.
 4. Bryczek- Wróbel P., The geopolitical situation of Poland in relation to the foreign policy of the Russian Federation, [w] Studia Wschodnioeuropejskie, Numer 15, 2021.
 5. Cur K., Ćwik D., Kowalski M., IT Support for Test Flights, [w] Journal of KONBiN, 51(4), 2021.
 6. Ćwik B., Universal Model of Organizational System, [w] Journal of Organizational Management Studies, 2021.
 7. Dąbrowska- Świder M., The Use of Renewable Energy Sources as The Basis for Sustainable Development: A Case Study, [w] 37th International Business Information Management Association Conference , 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, 2021.
 8. Drabik K., Walkowiak M., Pandemia sars-cov-2 w Europie Wschodniej – ponowoczesny atrybut społeczeństwa ryzyka w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego, [w] Studia Wschodnioeuropejskie, 2021.
 9. Jacuch A., Comparative analysis of cybersecurity strategies. European union strategy and policies. Polish and selected countries strategies, On-line Journal Modelling the New Europe, Numer 37, 2021.
 10. Jacuch A., Protocooperation as a Model for the Russia-UAE Partnership, Polish Political Science Yearbook, Tom 50, Zeszyt 3, 2021.
 11. Jacuch A., Disinformation and Propaganda Target Europe – Russia’s Disinformation Activities against Ukraine, Annales Universitatis Paedeagogicae Cracoviensis Studia de Securitate, Numer 11, 2021.
 12. Jagusiak B., Jagiełło- Tondera A., Language education in the security system of the Republic of Poland, Public Administration and Security Studies, Numer 10, 2021.
 13. Jagusiak B., Gwardyński R., Nowe, interesujące zagadnienia związane z badaniami bezpieczeństwa (recenzja książki Bernarda Wiśniewskiego pt. Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa), Studia Wschodnioeuropejskie, Zeszyt 15, 2021.
 14. Jagusiak B., Tuz A., Security of Ukraine and the security of Europe, Studia Wschodnioeuropejskie, Zeszyt 15, 2021.
 15. Jagusiak B., Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, [w] Przegląd Wschodnioeuropejski, Tom 12, Numer 2, 2021.
 16. Kołodziejczyk A., Hybrydowi najemnicy: udział rosyjskich PMC w wojnie w Syrii, [w] Studia Wschodnioeuropejskie, 2021.
 17. Kołodziejczyk A., Wojskowy Instytut Badań Socjologicznych (1990-1999), [w] Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia 15/16, 2021.
 18. Komorowski K., Julian Stachiewicz jako historyk sztuki wojennej i sztuki wojennej, [w] Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 30 (3), 2021.
 19. Kościelecki T., Tomczyk M., Monetary Integration in The European Union: Problems and Challenges, [w] International Business Information Management, Zeszyt 38, 2021.
 20. Kowalski W., Freedoms and Human Rights in the Venezuelan Constitution in the Context of the Functioning of an Authoritarian State, [w] Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Tom 64, Numer 6, 2021.
 21. Kowalski W., The Impact of the Non-Liberal Rule of Nicolas Maduro in Venezuela on International Security in the Perspective of Cooperation Between Moscow and Caracas, [w] De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, Tom 7, Numer 2, 2021.
 22. Lewandowski M., Kołodziejczyk A., Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa narodowego. Wnioski z badań systemowych, [w] The Prison Systems Review 113, 2021.
 23. Moch N., Potencjał reagowania na sytuacje kryzysowe, [w] Studia Bezpieczeństwa Narodowego 19(1), 2021.
 24. Nowacki G., Latvia as the Area of Correlated Russian “Hard Power” and “Soft Power” Operations, [w] Polish Political Science Yearbook, Tom 50, 2021.
 25. Nowacki G., Selected Problems of Security Control in Civil Aviation Based on Own Empirical Research, [w] Polish Political Science Yearbook, Tom 50, 2021.
 26. Sługocki W., Walkowiak M., The Importance of Military Information Security, [w] Safety & Defense 7(1), 2021.
 27. Stańczyk J., Bezpieczeństwo w perspektywie studiów krytycznych, [w] Studia bezpieczeństwa narodowego 21(3), 2021.
 28. Stańczyk J., Recenzja książki: Michał Rudnicki, Janusz Świniarski, Filary securitologii społecznej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, str. 219, ISBN: 978-83-8017-371-2, [w] Security review 3, 2021.
 29. Stańczyk J., Recenzja książki: Robert Białoskórski, Łukasz Kiczma, Mirosław Sułek, Potęga Państw 2019. Rankingi potęgometryczne, Powermetric Research Network, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, str. 50, ISBN: 978-83-7545-949-4, [w] Studia bezpieczeństwa narodowego 22(4), 2021.
 30. Stańczyk J., Recenzja monografii naukowej Bogusława Jagusiaka i Przemysława Żukowskiego, Zagrożenia procesów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa. Wybrane zagadnienia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2019, [w] Studia Wschodnioeuropejskie, Numer 15, 2021.
 31. Stańczyk K., Pietrzyk- Wiszowaty K., Possibilities to Use Rail Transport Potential for the Needs of the Army, [w] European Research Studies Journal, Tom 14, Zeszyt 1, 2021.
 32. Szyłkowska M., Attributes of cyber conflict in the context of armed conflict – an outline of the problem, [w] Przegląd Nauk o Obronności 11, 2021.
 33. Szyłkowska M., Opportunities and requirements for responsibility for application software – a user safety and security challenge, [w] 37th Ibima Conference, Cordoba, Spain, 2021.
 34. Świerszcz K., Management of local heat poverty in households – on the selected example, [w] Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2021.
 35. Świerszcz K., Current Challenges in Sustainable Management of Local Energy Security in Reducing Heat Poverty – A Case Study of a Selected Region of Poland, [w] 37th International Business Information Management Association Conference , 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, 2021.
 36. Świerszcz K., The importance of geothermia in counteracting energy poverty as a component of the non-military dimension of the national security system, [w] Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 2021.
 37. Tomczyk M., Kościelecki T., The Problem of Thin Capitalization for Financial Security of an Enterprise in Polish Financial System, [w] 36th IBIMA Proceedings – Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic (IBIMA), Granada, Spain, 2021.
 38. Wojnarowska- Szpucha S., Selected entities in maintaining state defense readiness, [w] 37th International Business Information Management Association Conference, 2021.

 

Rozdziały w monografiach:

 1. Adamkiewicz J., Wyzwania bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego Polski w kontekście współczesnych przemian, [w] Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego, wyd. Difin, 2020.
 2. Bil J., Dywersja, [w] Encyklopedia bezpieczeństwa, wyd. Libron, 2021.
 3. Bil J., Mobilizacja, [w] Encyklopedia bezpieczeństwa, wyd. Libron, 2021.
 4. Bil J., Rosyjskie służby wywiadowcze, [w] Encyklopedia bezpieczeństwa, wyd. Libron, 2021.
 5. Bil J., Walka informacyjna w świetle zagrożeń terrorystycznych, [w] Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna, wyd. Difin, 2021.
 6. Bil J., Wojska specjalne, [w] Encyklopedia bezpieczeństwa, wyd. Libron, 2021.
 7. Bil J., Żołnierz, [w] Encyklopedia bezpieczeństwa, wyd. Libron, 2021.
 8. Cieślarczyk M., Metody badań w naukach o bezpieczeństwie, [w] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 2021.
 9. Cieślarczyk M., Nauki o bezpieczeństwie (i obronności) w świetle doświadczeń z pandemii COVID-19, [w] 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie, wyd. Avalon, 2021.
 10. Cieślarczyk M., Niektóre wyzwania dla edukacji w świetle doświadczeń z pandemii covid-19, [w] Życie. Wybrane obszary bezpieczeństwa publicznego, wyd. UTH Radom, 2021.
 11. Cieślarczyk M., Pamiętajcie o… Filozofach, [w] Konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – jedność w różnorodności, wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2021.
 12. Cieślarczyk M., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa, [w] (red. Wiśniewski B.) Bezpieczeństwo w teorii i w badaniach naukowych, Wyd. WSPol., Szczytno 2021, wyd. III, uzup. i rozszerzone.
 13. Jagusiak B., System logistyczny jako składowa potencjału obronnego, [w] System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku (red. Marian Brzeziński), wyd. Adam Marszałek, 2021.
 14. Kawalerski P., Nowoczesna nauka o bezpieczeństwie – potrzeby i możliwości, [w] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej (red. Kominek Ł., Smiałek W.), wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 15. Kowalski W., Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa narodowego RP, [w] Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego (red. Kler P.), wyd. Difin, 2021.
 16. Stan bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w Polsce, w: Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego. Służby i formacje bezpieczeństwa wewnętrznego, red. naukowy Marek Z. Kulisz, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2021, s. 76-91.
 17. Nowacki G., Maciejczyk R., Bolz K., Kontrola operacyjna jako metoda pracy operacyjno-rozpoznawczej w procesie policyjnych działań wykrywczych sprawców przestępstw, Logistyka w ratownictwie 2021 (red. Chudzikiewicz A., Krzyszkowski A.), wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM” 2021.
 18. Piwowarczyk R., Chrzanowski R., Łuszcz P., Bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych – rola funkcjonariuszy działu ochrony, [w] Security Review, 2021.
 19. Szwarc K., Ocena ryzyka jako podstawowe zadanie w zarządzaniu kryzysowym, [w] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej (red. Kominek Ł., Smiałek W.), wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 20. Śmiałek K., Ewolucja systemu obronnego – bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle doktryn i strategii (1990–2020), [w] 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie. Potencjał. Problematyka. Perspektywy (red. Swoboda P., Polończyk A.), wyd. I, 2021.
 21. Śmiałek W., Sektorowy wymiar bezpieczeństwa, [w] Konteksty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – jedność w różnorodności (red. Kubiak M., Marcinkowski M.), wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2021.
 22. Śmiałek W., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle analizy porównawczej doktryn i strategii, [w] 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie. Potencjał. Problematyka. Perspektywy (red. Swoboda P., Polończyk A.), wyd. Avalon, 2021.

 

Publikacje zwarte:

 1. Cieślarczyk M., Filipek A., Krzewniak D., Kultura bezpieczeństwa młodzieży akademickiej w kontekście zrównoważonego rozwoju, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2021.
 2. Kisilowski M., Skomra W., Smagowicz J., Wiśniewski M., Szwarc K., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państw, wyd. Politechnika Warszawska, 2021.
 3. Kominek A., Śmiałek K. (red), Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, wyd. Wydawnictwo naukowe FNCE, 2021.
 4. Kominek A., Śmiałek K.(red.), Technologiczny wymiar ochrony danych osobowych, wyd. Wydawnictwo naukowe FNCE, 2021
 5. Szczurek T., Walkowiak M., Critical infrastructure in view of the challenges to national security, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 6. Szyłkowska M., Wiedza i innowacje wiWAT 2021, red. Wojskowa Akademia Techniczna 2021.
 7. Śmiałek K., Kominek A., Ochrona danych osobowych. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, Wyd. FNCE, Poznań 2021.
 8. Śmiałek K., Śmiałek W., Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 9. Śmiałek W. (red.), Formacje policyjne w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 10. Śmiałek W., Kominek Ł. (red.), Bezpieczeństwo Azji w XXI wieku – wybrane aspekty, wyd. FNCE, 2021.
 11. Śmiałek W., Kominek Ł. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 12. Świerszcz K., Stan bezpieczeństwa energii cieplnej w Polsce na tle Europy, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 13. Wojnarowska- Szpucha S., Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.
 14. Wojnarowska- Szpucha S., Polska w dobie pandemii SARS-CoV-2-perspektywy, wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, 2021.