Seminarium doktoranckie w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie

Jednostka prowadząca: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności

Podstawowe cele seminarium:

  • zapewnienie doktorantom studiów stacjonarnych oraz osób przygotowujących pracę doktorską w trybie indywidualnym możliwości osobistego zaprezentowania w formie online, koncepcji dysertacji, w szczególności dotychczasowych wyników badań uwzględniających aspekty metodologiczne i merytoryczne właściwe dla dyscypliny nauki o bezpieczeństwie;
  • sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych koniecznych do podjęcia
    i prowadzenia badań naukowych, w tym warsztatu pisarskiego oraz znajomości zasad deontologicznych i prawa autorskiego w przygotowywaniu pracy doktorskiej;
  • przedstawianie przez uczestników seminarium: samodzielni pracownicy naukowi, adiunkci, wykładowcy, doktoranci i osoby zaproszone – uwag i propozycji dotyczących proponowanego projektu badawczego, w tym m.in. konstrukcji tematu badawczego, głównego celu, problemu i szczegółowych problemów badawczych, wniosków z przeprowadzonej kwerendy źródeł, przyjętej hipotezy głównej i hipotez szczegółowych, doboru metod badawczych oraz propozycji ramowego układu pracy.

Moderator: dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT
Sekretarz: mgr Patryk REŚKIEWICZ

Terminarz seminarium doktorskiego w semestrze letnim w roku akademickim 2020-2021, prowadzonego w formie online z udziałem platformy Ms Teams: 24.03 21.04; 26.05 i 23.06 – godz. 13.30-15.15.

LINK DO SPOTKANIA