W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 12 kwietnia 2022 r. odbyło się  III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej, pt. Ochrona przeciwpożarowa obiektów w kontekście zagrożeń militarnych.

Jego organizatorem była Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego. Patronat medialny objął  „Przegląd Pożarniczy”.

Do wygłoszenia referatu wprowadzającego w tematykę sympozjum została zaproszona prof. ucz. dr hab. Aleksandra Skrabacz z Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności, która przedstawiła stan wiedzy na temat odporności społeczeństwa polskiego na zagrożenia militarne. W dalszej części sympozjum zostały wygłoszone referaty dotyczące między innymi roli schronów i ukryć oraz warunków technicznych, które powinny spełniać; ewakuacji do obiektów budowlanych; a także ochrony obiektów PSP w kontekście zagrożeń militarnych. Sympozjum zakończyła dyskusja na temat aspektów prawno-organizacyjnych dostosowania budowli ochronnych do współczesnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych.