O INSTYTUCIE

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności funkcjonuje w strukturach Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Prowadzimy głównie działalność dydaktyczną i naukową w zakresie szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa i obronności.

MISJA

Misją Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności jest prowadzenie badań naukowych oraz dydaktyka w zakresie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie militarnych i pozamilitarnych aspektów obronności, w tym problematyki społeczno-ekonomicznej i logistycznej. Misja Instytutu zbieżna jest zatem z posłannictwem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. Prowadzone tu badania powinny bowiem przysłużyć się rozwojowi systemu obronnego państwa, którego integralną częścią jest WAT.

Z misji Wojskowej Akademii Technicznej wynika również obowiązek kształcenia studentów, których cechować będzie wola oraz umiejętność szybkiej nauki i twórczego przyswajania nowości pojawiających się wraz z postępem technologicznym. Rozwój ten powoduje bowiem, że z czasem oczytanie oraz umiejętności wynoszone ze szkół i uczelni stają się wiedzą muzealną, często nieprzydatną więc wobec bieżących potrzeb pracodawców. Pragnienie samodoskonalenia i podnoszenia kompetencji stanowią zatem pożądane nastawienie absolwentów w ich postrzeganiu własnej roli w społeczeństwie. Inspirację dla takich postaw można odnaleźć zwłaszcza w humanistyce oraz naukach społecznych. W uczelni wojskowej zaś skutecznie będą one reprezentowane w obszarze badań i kształcenia dotyczącym bezpieczeństwa i obronności.

HISTORIA

Instytut powołano 1 września 2016 roku. Wcześniej w ramach Wydziału Logistyki funkcjonował jako Katedra Systemów Bezpieczeństwa i Obronności. Pierwotnie siedziba mieściła się w budynku 158 na terenie zamkniętym Wojskowej Akademii Technicznej. W 2017 roku Instytut został przeniesiony do budynku 135 (Lipsk) w części otwartej Uczelni. Działalność rozpoczęto w 24-osobowym składzie. Obecnie Instytut liczy 10 profesorów zwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 30 adiunktów, 2 asystentów oraz 4 pracowników administracyjnych. Od samego początku prowadzony jest kierunek studiów „Obronność państwa”, a od 2019 roku kierunek „Bezpieczeństwo narodowe”.

W dotychczasowej krótkiej działalności zrealizowano kilka projektów badawczych i zorganizowano wiele konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu mogą również pochwalić się licznymi publikacjami naukowymi, w tym monografiami i artykułami w punktowanych czasopismach naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności realizuje oryginalne programy naukowe w ramach dziedziny nauk społecznych. W badaniach szczególny nacisk kładziony jest na kwestie militarnych i pozamilitarnych aspektów obronności, w tym problematyki społeczno-ekonomicznej i logistycznej. Aktywność naukowa obejmuje zarówno teoretyczne rozważania nad istotą obronności i bezpieczeństwa, jak i badania empiryczne. W ramach działalności badawczo-rozwojowej współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowymi i instytucjami zewnętrznymi, m.in. Wydziałem Nauk Politycznych UW, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Akademią Sztuki Wojennej, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, CENZIN, PKP S.A., PIKW Sp. z o.o., a także licznymi samorządami terytorialnymi.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

W ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności realizowany jest program studiów na kierunku „Obronność państwa” o profilu praktycznym, na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” o profilu ogólnoakademickim, “Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego”, oraz “National Security”, zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nasza oferta obejmuje zarówno studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie), oraz studia podyplomowe na kierunkach:  “Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń” oraz “Administracja w systemie bezpieczeństwa”.

ORGANIZACJA

Instytutem Bezpieczeństwa i Obronności kieruje Dyrektor Instytutu, wspierany przez zastępców odpowiednio ds. naukowych oraz ds. kształcenia. W obrębie Instytutu funkcjonują trzy zakłady:

  • Zakład Systemów Bezpieczeństwa (ZSB);
  • Zakład Studiów Obronnych (ZSO);
  • Zakład Prognoz i Studiów Strategicznych (ZPS).

Działalność naukowo-dydaktyczna instytutu realizowana w ramach zakładów, wspierana jest w zakresie organizacyjnym przez sekcję administracyjno-techniczną.