Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie był organizatorem  konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo jako wartość publiczna, która odbyła się w dniach 9-10 maja 2022 r.

Konferencja, która miała charakter interdyscyplinarny, naukowy i praktyczny, była skierowana do specjalistów z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych. Ze względu na duże zainteresowanie gości reprezentujących uczelnie krajowe i zagraniczne, została podzielona na sesję plenarną i pięć paneli roboczych. W części plenarnej referujący podjęli się rozważań na temat roli człowieka we współczesnym świecie oraz jego oddziaływań na środowisko bezpieczeństwa, bezpieczeństwa społecznego w świetle wyzwań i szans realizacji oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie realizacji programu w oddziałach przygotowania wojskowego.

 

 

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności reprezentowała prof. ucz. dr hab. Aleksandra Skrabacz, która wygłosiła referat pt. Rola kapitału społecznego w tworzeniu bezpieczeństwa publicznego. W trakcie wystąpienia w części plenarnej poruszyła znaczenie kapitału społecznego w relacjach między ludźmi oraz obywatelami a państwem, dokonała diagnozy stanu kapitału społecznego w Polsce oraz wskazała te zagrożenia, które mogą przyczynić się do jego znacznego obniżenia.

W dalszej części konferencji, uczestnicy debatowali w panelach roboczych, poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa jako wartości publicznej. W kolejnym dniu konferencji, moderatorzy poszczególnych paneli roboczych przedstawili zasadnicze wątki poruszane w czasie obrad oraz sformułowali wnioski końcowe.