Trwa nabór do Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce !!!

Praca w Służbie Więziennej to gwarancja stałego zatrudnienia i całkiem niezłych zarobków. To duża odpowiedzialność za siebie i za innych. To też satysfakcja i poczucie misji.

DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nw. stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce:

– strażnik działu ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 20 osób;

– młodszy wychowawca działu penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby;

– młodszy referent/ młodszy instruktor (informatyk) – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

– młodszy referent działu kwatermistrzowskiego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby;

– młodszy psycholog ośrodka diagnostycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

– młodszy psycholog działu terapeutycznego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba;

– młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych- planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby.

Rekrutacja trwa do 04 maja 2022r.

O przyjęcie do służby mogą starać się obywatele Polski (nieskazani prawomocnym wyrokiem), korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i mający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą pracy również studentów I absolwentów studiów licencjackich kierunku bezpieczeństwo publiczne I prawo oraz I absolwentów klas mundurowych.

Służba Więzienna stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębienia wiedzy I doświadczenia. Gwarantujemy stabilne warunki pracy i szansę zawodowego rozwoju.

ZALETY PRACY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ:

– zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej;

– zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby;

– możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby;

– atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu, nagrody jubileuszowe, dopłata do wypoczynku;

– dodatek za stopień;

– dodatek służbowy;

– dodatek z tytułu wysługi lat;

– nagrody uznaniowe;

– możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia;

– szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera.

WYMAGANIA OGÓLNE STAWIANE KANDYDATOM:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie;

2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystająca z pełni praw publicznych;

4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosowne do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

8) posiadająca zdolność fizyczną I psychiczną do pełnienia służby.

Możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Warszawie w tym w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce.