Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy najnowsze monografie pracowników Zakładu Studiów Obronnych.

 

Monika Szyłkowska, Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Opis: Dynamika zmian dzisiejszego świata ma jedną stałą: zależność informacyjną. Informacja jest zarówno fundamentalnym elementem funkcjonowania o strategicznym znaczeniu, towarem czy produktem, ale również bronią – siłą i środkiem tworzenia przewagi. Zasoby informacyjne wpływają na kształtowanie i poziom stanu bezpieczeństwa, stąd ich waga i znaczenie nie powinny wymagać pogłębionych uzasadnień, ale analizy potencjału wykorzystania w jego tworzeniu, why not check here. Takie założenie legło u podstaw opracowania publikacji, który z przyczyn obiektywnych stanowi zarys problemu omawianej materii. Tematyka bezpieczeństwa informacyjnego nie tylko nie traci na aktualności, ale znajduje coraz szersze zrozumienie
i zasłużone uznanie, tak w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Publikacja zawiera wybrane problemy bezpieczeństwa informacyjnego dotyczące zarówno kwestii ochrony informacji prawnie strzeżonych, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych jako szczególnego rodzaju zasobów informacyjnych, jak i zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami informacyjnymi.

Zrozumienie coraz bardziej skomplikowanego środowiska bezpieczeństwa – w szczególności w wymiarze informacyjnym wymaga nieustannych analiz, stąd przedstawiona publikacja może stać się pomocna w zrozumieniu szerokiego spektrum
złożoności problematyki bezpieczeństwa informacyjnego jako jednego z wymiarów bezpieczeństwa państwa.

 

Red. naukowa Lech Kościelecki, Mieczysław Magierski, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, ISBN 978-83-8180-146-1, SS. 200

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4429-bezpieczenstwo-ekonomiczne-panstwa-audyt-wewnetrzny.htmlOpis: 
(red.) Lech Kościelecki, Mieczysław Magierski: ” Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej”. Wiodącą rolą audytu jest wspieranie organizacji w osiągnięciu wytyczonych celów, dlatego też powinien on wskazywać możliwości wygenerowania większego lub osiągnięcia tego samego efektu przy niższych nakładach. Jest działalnością niezależną i obiektywną we wspieraniu kierownictwa w realizacji zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Książka powstała w wyniku pracy zespołu autorów pod kierownictwem naukowym prof. dr. hab. Lecha Kościeleckiego, prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, i dr. Mieczysława Magierskiego, kierownika studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej” w WAT, członka The Institute for Internal Controls.

 

 

Tomasz Kościelecki, Instytucjonalne formy zarządzania zmianą w zakwaterowaniu żołnierzy Wojska Polskiego w XXI wieku. Część pierwsza, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, ISBN 978-83-8180-106-5, SS. 185,

https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4358-instytucjonalne-formy-zarzadzania-zmiana-w-zakwaterowaniu-zolnierzy-wojska-polskiego-w-xxi-wieku.html

Opis: Pierwsza część publikacji – o charakterze identyfikującym podjęty temat, wyjaśniającym i koncepcyjnym – jest oparta na literaturze krajowej i zagranicznej z zakresu teorii zarządzania, marketingu i usług, stanowiąc merytoryczny punkt odniesienia do drugiej, badawczej części. Przedmiotem rozważań rozdziałów 1–5 jest identyfikacja tematu zarządzania zmianą na przykładzie agencji wykonawczej realizującej zadania na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, read this post here. Skupiono się kolejno na: teoretycznych aspektach zarządzania zmianą, etapach tego procesu, jego specyfice, uwarunkowaniach psychologicznych podejmowanych przedsięwzięć, partycypacji pracowniczej oraz barierach we wdrażaniu zarządzania zmianą. W rozdziałach 6–9 przedstawiono całokształt problematyki zasobu mieszkaniowego Wojska Polskiego od chwili przejęcia go przez cywilną parabudżetową strukturę gospodarczą do połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego w jeden organizm.