Oferta

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI ZAPRASZA NA STUDIA:

 

Obronność państwa - studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie):

Obronność państwa jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb każdego państwa w zakresie bezpieczeństwa, obrony i ochrony obywateli. Obronność kojarzy się z praktycznymi możliwościami odparcia agresji, przygotowaniem państwa, jego struktur społecznych i sił zbrojnych do działalności obronnej. Nasze studia lokują tę problematykę w szerszym kontekście bezpieczeństwa państwa, dając możliwość uzyskania  wiedzy i umiejętności wyjątkowych na rynku ofert dydaktycznych w Polsce, podpartych szeroko zakrojonymi badaniami naukowymi.

Celem kształcenia na kierunku obronność państwa jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, militarnym, społeczno-kulturowym, ekologicznym i innym. Edukacja obejmuje także elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych i cywilnych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

Więcej informacji (link)

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie):

Przedmiotowe studia łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie z dyscyplinami nauk o polityce, ekonomii, prawie, zarządzaniu i jakości. Pozwalają również poznać historię wojen i konfliktów, systemy polityczno-militarne, uwarunkowania wpływające na charakter wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowanie wyspecjalizowanych instytucji odpowiedzialnych za jakość tego bezpieczeństwa, w szczególności sił zbrojnych, służb specjalnych i policyjnych oraz administracji publicznej.

Celem kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, pozwalające rozumieć i analizować różnorodne zjawiska i procesy związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. Zdobyta wiedza z zakresu nauk o bezpieczeństwie pozwoli poznać działalność administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji w państwie, a także zrozumieć zasady i mechanizmy funkcjonowania instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ludziom, grupom społecznym, narodom i państwom oraz innym podmiotom w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Dodatkowym celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w elementy wiedzy technicznej, dotyczącej wybranych technologii informatycznych potrzebnych do wartościowania procesów i systemów zarządzania kryzysowego oraz do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w sytuacjach kryzysowych w Polsce, Europie i Świecie. Aplikacyjny charakter studiów umacniany jest przez efekty kształcenia w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy zawodowej lub wolontariatu.

Więcej informacji (link)

 

Studia podyplomowe:  Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej

Celem przedmiotowych studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu nowoczesnej kontroli i audytu wewnętrznego, będącego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych oraz administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz specyfiki rozumienia metod i standardów umożliwiających prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego oraz przepisów regulujących ten obszar tematyczny.

Proponowany program studiów jest dostosowany do wymagań stawianych osobom ubiegającym się o pracę na stanowiskach w działach kontroli oraz audytu wewnętrznego oraz, które na co dzień współpracują z komórkami kontroli oraz audytu wewnętrznego. Są to także studia dla osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu

Więcej informacji (link)