OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

„SIŁY ZBROJNE W POLITYCE I SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW”

 

20 KWIETNIA 2023 ROKU

 


Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji 🙂 .


ORGANIZATORZY

 

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

 

Zakład Systemów Bezpieczeństwa

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Samorząd Doktorantów WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


PATRONAT HONOROWY

 

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK


PATRONAT MEDIALNY

Głos Akademicki WAT

 

Wydawnictwo Naukowe FNCE


KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego

gen. bryg. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

gen. rez. dr Marcin STRZELEC – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

płk prof. dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Janusz PŁACZEK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

prof. dr hab. Zenon TREJNIS – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Tomasz KOŚMIDER – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

wiceadm. rez. dr. hab. Stanisław ZARYCHTA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kmdr rez. dr hab. Jarosław TESKA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

płk dr hab. Konrad STAŃCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr hab. Jacek LASOTA – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. inż. Gabriel NOWACKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Jacek NOWAK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Janusz KOSTECKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Monika SZYŁKOWSKA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Tomasz KAMIŃSKI – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Janusz ŚWINIARSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jerzy ZALEWSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jerzy STAŃCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jacek BIL – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr Grzegorz KALICIAK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

ppłk dr Mariusz KURYŁOWICZ – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Piotr BACZAR – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Paweł OLBRYCHT – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

dr Łukasz ROMAN – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Jerzy TROCHA – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Wawrzyniec KOWALSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Dorota KANAREK-LIZIK – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Wiesław ZAWADZKI – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Natalia MOCH – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Remigiusz KUBIAK – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Justyna STOCHAJ – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Jakub CZARKOWSKI – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Urszula STAŚKIEWICZ – Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

dr Katarzyna ŚMIAŁEK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Rafał PANFIL – Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie

dr Wiesława ZAŁOGA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

dr Łukasz ROMAN

dr Jerzy TROCHA

dr Wiesław ZAWADZKI

dr Remigiusz KUBIAK

dr Urszula STAŚKIEWICZ

lic. Weronika GÓRALSKA

lic. Alicja KUCZYŃSKA

lic. Patrycja JAKUBOWSKA

lic. Damian SZAFRANEK


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa IBO WLO WAT, Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz Samorządem Doktoranckim WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze sił zbrojnych ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego sektora oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski.


Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

  • siły zbrojne w systemie ustrojowym państwa;
  • klasyczne zadania sił zbrojnych,
  • pozamilitarne zadania sił zbrojnych,
  • wpływ konfliktów zbrojnych na ewolucję sił zbrojnych,
  • siły zbrojne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku,
  • międzynarodowe i sojusznicze uwarunkowania dotyczące funkcjonowania sił zbrojnych.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

  • 0 zł – wolni słuchacze,
  • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe),
  • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej,
  • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.


TUTAJ znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.


WAŻNE TERMINY:

11.04.2023 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

12.04.2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

20.04.2023 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2023 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.


DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto – 700-1500-50-007, konferencja – kwiecień 2023.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.


W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.


PUBLIKACJA

Wynikiem konferencji, oprócz niewątpliwie ciekawych wystąpień, będą wieloautorskie, recenzowane monografie naukowe, które opublikowane zostaną przez Wydawnictwo znajdujące się w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki” (20 pkt. za rozdział według obowiązującej listy MEiN). Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich tekstów!


TUTAJ znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich


KONTAKT

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

01-476 Warszawa,

budynek nr 158, pokój nr 34,

knbn.wat@gmail.com

https://www.facebook.com/knbn.wat/

https://knbn.wat.edu.pl/