OFERTA PRACY ZE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
Szukasz ciekawej i stabilnej pracy, która gwarantuje prawa pracownicze? Dołącz do Nas i zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej. Trwa rekrutacja w charakterze funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Aktualnie poszukujemy:
– młodszego wychowawcy działu penitencjarnego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 2 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby: I – IV kwartał 2022 roku.
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca niżej wymienione wymagania formalne:
– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
– korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochro­nie informacji niejawnych;
– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
– wykształcenie wyższe tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w szczególności z zakresu: resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, prawa.
Aktualnie poszukujemy:
– strażnika Działu Ochrony – planowana liczba przyjęć maksymalnie 30 osób/ planowany termin przyjęcia do służby: I – IV kwartał 2022 roku.
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
– korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Aktualnie poszukujemy:
– młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza / młodszego ratownika medycznego Ambulatorium z Izbą Chorych – planowana liczba przyjęć maksymalnie 3 osoby/ planowany termin przyjęcia do służby I – IV kwartał 2022 roku.
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby woj­skowej;
– korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochro­nie informacji niejawnych;
– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
– posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Aktualnie poszukujemy:
– młodszego referenta Działu Finansowego – planowana liczba przyjęć maksymalnie 1 osoba/planowany termin przyjęcia do służby: I – IV kwartał 2022 roku.
Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:
– posiadająca obywatelstwo polskie;
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
-korzystająca z pełni praw publicznych;
– która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne prze­stępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
-posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Dodatkowe preferencje na stanowisku młodszego referenta działu finansowego:
– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie w zakładce „Praca”.