Szanowni Państwo,

 

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego wraz z współorganizatorami

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

V Międzynarodową Konferencję Naukową:

 

 

Temat wiodący

“Odporność państwa wyzwaniem bezpieczeństwa w XXI wieku”

26-27 października 2023 r.

 

Termin i miejsce:
-26-27.10.2023 r.
-Hotel Holiday Park, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

Cele konferencji:
Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty oraz integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na temat zdolności państwa do przeciwstawiania się pojawiającym kaskadowo zagrożeniom, które w ostatnich latach przyjmowały formę pandemii COVID-19, a następnie wojny na Ukrainie prowadzących do globalnego kryzysu politycznego oraz ekonomicznego. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy. Podejmowana
problematyka rozpatrywana będzie szeroko, w oparciu o prezentację wyników badań naukowych dotyczących uwarunkowań geopolitycznych, militarnych oraz pozamilitarnych, przedstawianych w kontekście politycznym, społecznym, ekonomicznym, ekologicznym, prawnym i organizacyjnym.

Temat konferencji: “Odporność państwa wyzwaniem bezpieczeństwa w XXI wieku”

Obok tematu głównego proponujemy dyskusję w obrębie następujących obszarów tematycznych:
-Współczesne konflikty zbrojne – wymiar polityczny i geopolityczny, technologiczny, społeczno-humanitarny oraz ekonomiczny;
-Szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań geopolitycznych w kontekście odporności państw
-Systemy obronne państw – organizacja i administracja, logistyka, współpraca cywilno-wojskowa, technologie, perspektywy;
-Polityka krajowa i międzynarodowa w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń.
-Ochrona ludności i zarządzenie kryzysowe;
-Zarządzenie informacją i cyberbezpieczeństwo;
-Wyzwania ekologiczne i bezpieczeństwo energetyczne;
-Bezpieczeństwo wewnętrzne – wymiar organizacyjny, ekonomiczny, społeczny i prawny
-Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad bezpieczeństwem.

Formuła konferencji:

Formuła konferencji obejmuje krótkie wystąpienia prelegentów w panelu głównym oraz panelach tematycznych (ok. 15 minut),.
-Konferencja organizowana w formie stacjonarnej.
-Wydanie artykułów w recenzowanej monografii lub w renomowanych czasopismach naukowych (z listy MEiN):
– „Studia Wschodnioeuropejskie – 140 pkt.
– „Defence Science Review” – 70 pkt.
– „Studia bezpieczeństwa narodowego” – 70 pkt.
– inne
-Warunkiem opublikowania artykułu w poszczególnych czasopismach jest uzyskanie pozytywnej recenzji.

Warunki płatności:
Wysokość opłaty za udział w konferencji:
-Uczestnictwo podstawowe z pokojem hotelowym – 2 noce (2 dni obrad konferencji, wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, przerwy kawowe, posiłki, 2 noclegi 25-27.10.2023) – 1000 zł (220 euro);
-Uczestnictwo podstawowe z pokojem hotelowym – 1 noc (2 dni obrad konferencji, wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, przerwy kawowe, posiłki, 1 nocleg 26-27.10.2023) – 800 zł (180 euro);
-Uczestnictwo podstawowe bez noclegu (2 dni obrad konferencji, wygłoszenie referatu, publikacja artykułu, przerwy kawowe, posiłki) – 600 zł (135 euro);
-Dla doktorantów obowiązują stawki niższe o 100 zł.

Wymienioną kwotę, w zależności od rodzaju uczestnictwa należy wpłacać do dnia 15 października 2023 r., przelewem na konto: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005, Subkonto 700 1500 50 006. W tytule proszę podać: Dylematy V + nazwisko i imię Uczestnika,
-Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 października 2023 roku,
-Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji naukowej prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://wlo.wat.edu.pl/konferencja/ (dostępny od 20 lipca 2023 r.)
-Termin przyjmowania tekstów do publikacji upływa z dniem 31 grudnia 2023 r.
-Tekst będzie opublikowany jedynie w przypadku uzyskania pozytywnej recenzji

Komitet naukowy konferencji:

płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT–przewodniczący

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak–wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler (ASzWoj), prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT), prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (WAT), prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (PAN), prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek(WAT), prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (WAT), prof. dr hab. Jerzy Konieczny (UAM), prof. dr hab. Lech Kościelecki (WAT), prof. dr hab. Tomasz Kośmider (SWWS), prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UW), prof. dr hab. Zenon Trejnis (WAT), prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM), prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz (WAT), dr hab. inż. Gabriel Nowacki, prof. WAT, dr hab. inż. Mieczysław Pawlisiak, prof. WAT, dr hab. Jacek Bil, prof. WAT, kpt dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT, dr hab. Mariusz Antoni Kamiński, prof. ASzWoj, dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT, ppłk dr hab. Bartosz Kozicki, prof. WAT, dr hab. Adam Ostanek, prof. WAT, dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT, płk dr hab. Andrzej Soboń, prof. ASzWoj, dr hab. Jerzy Stańczyk, prof. WAT, dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT, dr hab. Janusz Świniarski, prof. WAT, dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT, dr hab. Kamil Zajączkowski (Dyrektor CE UW), dr inż. Bogdan Ćwik (WAT), dr inż. Grzegorz Kunikowski (PW), dr inż. Marek Kalwasiński (WAT), dr inż. Mieczysław Magierski (WAT), dr inż. Ryszard Piwowarczyk (WAT), dr inż. Witold Skomra (PW), dr inż. Michał Wiśniewski (PW), ppłk dr inż. Przemysław Żukowski (AWL), dr Jakub Adamkiewicz (WAT), dr Patrycja Bryczek-Wróbel (WAT), płk dr Jacek Joniak (ASzWoj), dr Wawrzyniec Kowalski (WAT), dr Marta Miszczak (WAT), dr Natalia Moch (WAT), ppłk dr Wojciech Sójka(ASzWoj), dr Paweł Stawarz (WAT),dr Justyna Stochaj (WAT), dr Krzysztof Szwarc (WAT), dr Paweł Śląski (WAT), dr Wiesław Śmiałek (WAT), dr Arnold Warchał (WAT), dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha (WAT), dr Wiesława Załoga (WAT), mgr Małgorzata Dąbrowska-Świder (WAT), mgr Izabela Mucha (WAT), mgr Luiza Trzcińska (WAT)

Komitet organizacyjny konferencji:

prof. dr hab. Zenon Trejnis– przewodniczący (WAT)

dr Jakub Adamkiewicz – wiceprzewodniczący (WAT)

dr Natalia Moch – wiceprzewodniczący (WAT)

 

dr inż. Bogdan Ćwik (WAT), dr inż. Marta Skierniewska (PW), dr Patrycja Bryczek-Wróbel (WAT), dr Wawrzyniec Kowalski (WAT), dr Grzegorz Lewandowski (ASzWoj), dr Mieczysław Magierski (WAT), dr inż. Ryszard Piwowarczyk (WAT), dr Paweł Stawarz (WAT), dr Justyna Stochaj (WAT), dr Krzysztof Szwarc (WAT), dr Wiesław Śmiałek (WAT), dr Arnold Warchał (WAT), dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha (WAT), mgr inż. Krzysztof Świder (WAT), mgr Małgorzata Dąbrowska-Świder (WAT), mgr Izabela Mucha (WAT), mgr Luiza Trzcińska (WAT), lic. Magdalena Kowalska (WAT)

Sekretariat konferencji:
• mgr Luiza Trzcińska tel. 261 83 93 67, luiza.trzcinska@wat.edu.pl
• mgr Izabela Mucha tel. 261 83 94 32, izabela.mucha@wat.edu.pl

 

Kontakt:
adres e-mail konferencji: info.ibo@wat.edu.pl
tel. kontaktowy: tel. 261 83 94 32,
strona konferencji: https://wlo.wat.edu.pl/konferencja

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy.

 

Organizatorzy

 

Wydział  Bezpieczeństwa,  Logistyki i Zarządzania, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej  im.  J.  Dąbrowskiego w Warszawie

 

 

 

 

Współorganizator

 

Akademia Sztuki Wojennej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Bezpieczeństwa Państwa

 

 

 

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

 

 

 

 

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

 

 

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

Akademia Policji w Szczytnie

 

 

 

 

 

 

Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski

 

 

 

 

 

 

Vasil Levski National Military University in Veliko Tarnovo, Land Forces Faculty

 

 

 

 

Faculty of International Relations and Economics Baku State University

 

 

Suleyman Demirel University

 

 

 

International Relations Department Al- Farabi Kazakh National University

 

 

 

ADA University

 

 

 

Patronat honorowy:

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

Patronat medialny:

  

Wydawnictwo Adam Marszałek

 


 

Studia Wschodnioeuropejskie

 

 

Przegląd Nauk o Obronności