Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie była organizatorem w dniach 11-12 kwietnia 2022 r. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”, której współorganizatorem był Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Konferencja, która miała charakterze interdyscyplinarny, naukowy i praktyczny, była skierowana do specjalistów z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych. Jej celem była wymiana poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych.

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności reprezentowała prof. ucz. dr hab. Aleksandra Skrabacz, która wygłosiła referat pt.  Ochotnicze Straże Pożarne jako wiodący podmiot ratowniczy na poziomie lokalnym, która przedstawiła potencjał ludzki i organizacyjny OSP, wskazała zadania jakie realizują jednostki ratownicze na rzecz bezpieczeństwa lokalnego oraz scharakteryzowała zmiany w systemie prawnym dotyczącym funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.