Misja zakładu:

Prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie; kształcenie w zakresie projektowania i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i obronności państwa na wszystkich poziomach studiów oraz na studiach podyplomowych przygotowujących absolwentów do praktycznego analizowania oraz prognozowania wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa i regionu; popularyzowanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych i dorobku Wydziału poprzez podejmowanie przedsięwzięć naukowych, w tym organizowanie konferencji (sympozjów) naukowych, działalności studenckich kół naukowych, wymianę doświadczeń, publikacje w czasopismach naukowych oraz współpracę naukowo-dydaktyczną.

Zdania i cele zakładu:

 1. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie:
 • projektowania i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i obronności w ramach prowadzonych kierunków studiów „studiów bezpieczeństwo”, „obronność państwa”, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”;
 • rozwoju teorii bezpieczeństwa oraz platform badawczych analizujących skutki zjawisk
  i procesów cywilizacyjnych wpływających na charakter bezpieczeństwa globalnego, regionalnego, subregionalnego i narodowego;
 • filozofii bezpieczeństwa, metodologii badań bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych, socjologii wojny, ekonomii, psychologii, ekologii, prawa, kultury
  i technik informacyjno-komunikacyjnych, identyfikacji i interpretacji szans i ryzyk, teorii katastrof, statystycznych metod prognozowania, kryzysów i zarządzania kryzysowego;
 • komunikacji społecznej, w tym roli mediów klasycznych i społecznościowych oraz efektów ich oddziaływania na życie publiczne, zwłaszcza kształtowania powinności obywatelskich w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa;
 • form i metod zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego, w tym bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w państwie.

 

Studenci kierunku „bezpieczeństwo narodowe” mają do wyboru następujące specjalności:

 • pierwszy stopień: „Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych”, „Ochrona ludności i infrastruktury”, „Zarządzanie kryzysowe”;
 • drugi stopień: „Analiza i ewaluacja zagrożeń bezpieczeństwa państwa”, „Bezpieczeństwo euroatlantyckie”, „Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury państwa”, „Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego”.

 

 1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie:
 • metodologii badań w naukach o bezpieczeństwie (ujęcie teoretyczne i empiryczne), teorii bezpieczeństwa, uwarunkowań geopolitycznych, gospodarczych, militarnych, technologicznych i kulturowych bezpieczeństwa narodowego, subregionalnego, regionalnego i globalnego;
 • rozwoju doktryn, strategii oraz programów bezpieczeństwa narodowego, subregionalnego, regionalnego i globalnego;
 • charakteru dylematów współczesnego świata, w tym zagrożeń i skutków politycznych, militarnych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, technologicznych oraz roli i zadań państwa i organizacji pozapaństwowych w ich przeciwdziałaniu;
 • genezy i charakteru nowych wojen, konfliktów terytorialnych i etniczno-religijnych; militarnych i pozamilitarnych działań na rzecz bezpieczeństwa globalnego, regionalnego, subregionalnego i narodowego oraz roli historii bezpieczeństwa (subdyscypliny) w wyjaśnianiu zależności zachodzących między zjawiskami warunkującymi poziom bezpieczeństwa w wymiarze teoretycznym, podmiotowym i przedmiotowym;
 • roli, miejsca i zasad funkcjonowania organizacji pozapaństwowych (polityczne, polityczno-wojskowe, gospodarcze, ekologiczne, kulturalne) zajmujących się zapewnianiu bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i subregionalnego;
 • ewaluacji i walidacji procesów w systemach reagowania i zarządzania kryzysowego,
  w tym modelowania i symulacji sytuacji kryzysowych i konfliktowych jak również stosowania rozwiązań innowacyjnych w projektach systemów bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwa informacyjnego, w tym metodyki prowadzenia działań informacyjnych
  w pozyskiwaniu i ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa oraz militarnych i pozamilitarnych działań psychologicznych.

Kierownik zakładu:

 • dr Justyna STOCHAJ

Pracownicy zakładu:

 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK,
 • prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK,
 • dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK, prof. WAT,
 • dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, prof. WAT,
 • dr hab. Jerzy STAŃCZYK, prof. WAT,
 • dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT,
 • dr Włodzimierz GOCALSKI,
 • dr Paweł KAWALERSKI,
 • dr Anna KRAWCZYK,
 • dr Aneta KRYSOWATY,
 • dr Natalia MOCH,
 • dr Krzysztof SZWARC,
 • dr Katarzyna ŚMIAŁEK,
 • dr Wiesław ŚMIAŁEK,
 • dr Arnold WARCHAŁ.

 

Kontakt:

e-mail: justyna.stochaj@wat.edu.pl