Wzrost aktywności militarnej Federacji Rosyjskiej na jej zachodnim kierunku strategicznym spowodował zmiany w percepcji wyzwań i zagrożeń dla Sojuszu Północnoatlantyckiego w drugiej dekadzie XXI wieku. Adaptacja do współczesnego środowiska bezpieczeństwa wymaga spójnej i konsekwentnej polityki obronnej całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w szczególności państw położonych na jego wschodnich rubieżach. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywać ma bukaresztańska dziewiątka, która postrzegana jest w ramach NATO jako “głos wschodniej flanki”.

Prezentowana monografia analizuje potencjał militarny i politykę obronną państw wchodzących w skład bukaresztańskiej dziewiątki B9: Estonii, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Bułgarii i Rumunii.

Dr hab. Andrzej ZAPAŁOWSKI:

„Opracowanie może pełnić ważną rolę w popularyzowaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa omawianego regionu w II dekadzie XXI wieku, zwłaszcza iż na rynku wydawniczym jest mało prac, które syntetycznie ujmują cały region. Dodatkowo monografia może być ważna poprzez szeroką jej popularyzację w zakresie podnoszenia kultury strategicznej społeczeństwa”.

Prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK:

„Monografia ta powinna stać się literaturą fachową i obowiązkowo znaną w procesie edukacji i studentów i kadr instytucji centralnych zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością w Polsce”.

Mgr Patryk REŚKIEWICZ jest doktorantem II roku w Szkole Doktorskiej WAT w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie. W swojej działalności naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z współczesną architekturą bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Jego promotorem jest dr hab. Jerzy ZALEWSKI, prof. WAT – nauczyciel akademicki w Instytucie Bezpieczeństwa i Obronności.

Monografia powstała w ramach realizacji Uczelnianego Grantu Badawczego UGB 737/2020 pt. Modele i metody zabezpieczania systemów antropotechnicznych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni RP, którego kierownikiem był prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ.