OGÓLNOPOLSKA DOKTORANCKO-STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

„SIŁY ZBROJNE W POLITYCE I SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW”

20 KWIETNIA 2023 ROKU


ORGANIZATORZY

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 

 

Zakład Systemów Bezpieczeństwa

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności WAT

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Samorząd Doktorantów WAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie


PATRONAT HONOROWY

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

 


PATRONAT MEDIALNY

Głos Akademicki WAT

 

Wydawnictwo Naukowe FNCE


KOMITET NAUKOWY

płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT – Przewodniczący Komitetu Naukowego

gen. bryg. rez. prof. dr. hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

wiceadm. rez. dr. hab. Stanisław ZARYCHTA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kmdr rez. dr hab. Jarosław TESKA – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

prof. dr hab. Janusz PŁACZEK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

płk prof. dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

płk dr hab. Konrad STAŃCZYK – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

kpt. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. inż. Gabriel NOWACKI Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

dr hab. Jacek NOWAK – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

dr hab. Janusz KOSTECKI Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Monika SZYŁKOWSKA Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Tomasz KAMIŃSKI – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Janusz ŚWINIARSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jerzy ZALEWSKI Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jerzy STAŃCZYK Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Jacek BIL Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Paweł OLBRYCHT – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

dr Krzysztof NAJDZIK – Ministerstwo Obrony Narodowej RP

dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Wawrzyniec KOWALSKI Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Natalia MOCH Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Olivér BALOGH – Ministerstwo Obrony Narodowej Węgier

dr Justyna STOCHAJ – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Katarzyna ŚMIAŁEK –Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr Wiesława ZAŁOGA –Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Wiesław ŚMIAŁEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr Łukasz KOMINEK

lic. Weronika GÓRALSKA

lic. Alicja KUCZYŃSKA

lic. Patrycja JAKUBOWSKA

lic. Damian SZAFRANEK


ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT wraz z Zakładem Systemów Bezpieczeństwa IBO WLO WAT oraz Samorządem Doktoranckim WAT, serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Naukową pt. „Siły zbrojne w polityce i systemach bezpieczeństwa państw”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku w Auli Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (budynek 135).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań w obszarze sił zbrojnych ujęciu narodowym i międzynarodowym. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych ośrodkach badawczych. Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście do tematyki bezpieczeństwa tego sektora oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki. Język referatów: polski, angielski.


Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji dotyczą przede wszystkim następujących zagadnień (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

  • siły zbrojne w systemie ustrojowym państwa;
  • klasyczne zadania sił zbrojnych,
  • pozamilitarne zadania sił zbrojnych,
  • wpływ konfliktów zbrojnych na ewolucję sił zbrojnych,
  • siły zbrojne wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku,
  • międzynarodowe i sojusznicze uwarunkowania dotyczące funkcjonowania sił zbrojnych.

Pracownicy, doktoranci oraz studenci WAT są zwolnieni ze wszelkich opłat. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

  • 0 zł – wolni słuchacze,
  • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe),
  • 350 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej,
  • 400 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja) wraz z pełnym zapleczem konferencyjnym (obiad + przerwy kawowe).

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze abstrakty oraz najlepsze wystąpienia na konferencji organizowanej przez nas. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami książkowymi oraz przydatnymi materiałami konferencyjnymi. W związku z dużym zainteresowaniem konferencją, uprzejmie prosimy o nie pozostawianie zgłoszenia na ostatnią chwilę – liczba występujących jest ograniczona.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji ze stacjonarnej na zdalną w przypadku dostosowania się do przepisów związanych z pandemią COVID-19 – w takim wypadku konferencja odbędzie się na platformie MS Teams.


TUTAJ znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego.


WAŻNE TERMINY:

09.04.2023 r. – termin graniczny zgłoszeń poprzez formularz,

10.04.2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu abstraktów,

20.04.2023 r. – dzień konferencyjny,

30.04.2023 r. – termin graniczny przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.


DANE DO PRZELEWU:

Odbiorca: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

Adres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49.

Tytuł przelewu: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT, subkonto – 700-1500-50-007, konferencja – kwiecień 2023.

Numer Konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005.


W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 350 lub 400 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Prosimy, aby osoby zainteresowane wystawieniem faktury potwierdzającej przyjęcie przelewu niezwłocznie (najpóźniej w dniu dokonania przelewu) nas o tym poinformowały.


PUBLIKACJA

Wynikiem konferencji, oprócz niewątpliwie ciekawych wystąpień, będą wieloautorskie, recenzowane monografie naukowe, które opublikowane zostaną przez Wydawnictwo znajdujące się w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki” (20 pkt. za rozdział według obowiązującej listy MEiN). Serdecznie zachęcamy do nadsyłania swoich tekstów!


TUTAJ znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich


KONTAKT

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT

gen. Sylwestra Kaliskiego 2,

01-476 Warszawa,

budynek nr 158, pokój nr 34,

knbn.wat@gmail.com

https://www.facebook.com/knbn.wat/

https://knbn.wat.edu.pl/